’ Skønt at væ­re skurk’

BT - - PAN - Fo­to: SF- Film

Fra ’ Wol­ve­ri­ne’ til ’ Van Hels­ing’. Den 46- åri­ge au­stral­ske su­per­stjer­ne Hugh Ja­ck­man er vant til at spil­le hel­ten i di­ver­se stor­film. Og der­for nød han at spil­le Kap­ta­jn Sort­skæg i ’ Pan’. » Det er skønt at væ­re skurk. Så en­kelt kan det si­ges, « gri­ner Ja­ck­man, der på for­hånd stu­de­re­de den vir­ke­li­ge sørø­ver, der i sin tid og­så in­spi­re­re­de den skot­ske ’ Pe­ter Pan’- for­fat­ter Ja­mes Mat­t­hew Bar­rie.

» Som skurk kan man vir­ke­lig slå sig løs. Det er som om, man ik­ke skyl­der no­get no­get.

Og så bli­ver det jo kun bed­re, når skur­ken hed­der Kap­ta­jn Sort­skæg, Selv i vir­ke­lig­he­den var han til­sy­ne­la­den­de me­get for­fæn­ge­lig. Han is­ce­ne­sat­te sig selv un­der di­ver­se søslag. Og det gav vir­ke­lig in­spira­tio­nen un­der vo­res lange for­ar­bej­de med fi­gu­ren, « si­ger Hugh Ja­ck­man, der ud­vik­le­de den nye Sort­skæg i sam­ar­bej­de med ’ Pan’- in­struk­tør Joe Wright.

Så­le­des fo­re­slog Wright, at Kap­ta­jn Sort­skæg bar tyk ma­keup, at han var iført no­get, der lig­ne­de Lou­is den 14.- kostu­me, mas­ser af smyk­ker og høj paryk. Og da Hugh Ja­ck­man hør­te det, var han solgt.

Sam­men plan­lag­de de to mænd, at ’ de­res’ Kap­ta­jn Sort­skæg skul­le væ­re helt over­dre­vent pra­len­de, for­fæn­ge­lig og og­så lidt en­som. Og da Hugh Ja­ck­man ’ ifør­te’ sig sin nye per­son­lig­hed, føl­te han sig som for­vand­let.

» Plud­se­lig var det den­ne even­tyr­li­ge sørø­ver og slet ik­ke mig selv, der op­t­rå­d­te. Jeg på­tog mig den her forskruede og selvg­la­de per­son­lig­hed, der var stør­re end li­vet selv. Og selv­om jeg tror, at jeg drev al­le til van­vid, så er jeg vild med det re­sul­tat, vi ser på fil­men i dag, « si­ger Hugh Ja­ck­man, der og­så nød at ar­bej­de sam­men med sin lil­le lands­mand Le­vi Mil­ler, der spil­ler ho­ved­rol­len som Pe­ter Pan.

» Jeg hol­der mig al­tid for øje, hvor hel­dig jeg er ved at ha­ve det­te ut­ro­li­ge job som sku­e­spil­ler. Og un­ge Le­vis en­tu­si­as­me smit­te­de af og gjor­de det end­nu sjove­re. Tænk, at vi bli­ver be­talt for det her, « si­ger Hugh Ja­ck­man, der ef­ter op­ta­gel­ser­ne fik den al­ler­stør­ste over­ra­skel­se. Far til halv­sto­re børn Nor­malt er hans børn på 10 og 15 år nem­lig nå­des­løst uim­po­ne­re­de af de­res ver­den­skend­te far.

Men al­le­re­de ef­ter den før­ste pres­se­vis­ning, hvor he­le fa­mi­li­en Ja­ck­man og­så delt­og, var der en ny to­ne.

» De sag­de: ’ Ved du hvad, far. Den her kan vi fak­tisk rig­tig godt li­de. Kan vi se den én gang til? Så kan vi nem­lig in­vi­te­re nog­le ven­ner’. På en el­ler an­den må­de får de selv­føl­ge­lig og­så sagt no­get min­dre pænt om nog­le af de an­dre film. Men som far til halv­sto­re børn må man jo ta­ge, hvad man kan få. Og jeg ta­ger det som en kom­pli­ment, « si­ger Hugh Ja­ck­man.

Fo­to: SF- Film

Pe­ter Pan har god grund til at væ­re mu­sestil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.