LANDSHO

BT - - EM- KVALIFIKATION - UVIS­HED

Så­dan ser vir­ke­lig­he­den nem­lig ud for det dan­ske fod­bold­lands­hold, der i går at­ter var på dansk jord i Hels­in­gør eft er 0- 1- ne­der­la­get til Portu­gal tors­dag aft en. I mor­gen ven­ter Frankrig i en test­kamp, hvor dan­sker­ne kort in­den fi nder ud af, om de kva­li­fi ce­rer sig di­rek­te til EM el­ler skal ud i to playoff - kam­pe. EM­plad­sen sik­res, hvis Ar­me­ni­en ta­ger po­int fra Albanien i de to lan­des ind­byr­des op­gør, som land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ab­so­lut in­gen pla­ner har om at se sam­men med hol­det.

» Nej, det skal vi ik­ke. Jeg vil ha­ve det for­fær­de­ligt med at se kam­pen. Jeg vil ba­re ha­ve re­sul­ta­tet, og så går vi ind og spil­ler. Det er det, vi gør. Og så skal vi bru­ge kam­pen mod Frankrig til at kom­me vi­de­re. Om det så er test­kam­pe el­ler playoff - kam­pe, vi skal ud at spil­le i eft er­å­ret, « ly­der det fra land­stræ­ne­ren om EM- chan­cer­ne.

Mor­ten Ol­sen har fl ere gan­ge ud­trykt util­freds­hed med af­gø­rel­sen i den så­kald­te dro­ne- sag, hvor al­ba­ner­ne fi k til­delt en sejr over Ser­bi­en og der­med en mat­ch­bold i kva­li­fi ka­tio­nen. Men han er an­der­le­des stille om­kring kam­pen mel­lem Ar­me­ni­en og Albanien.

Al­ba­ner­ne har alt at spil­le for, mens Ar­me­ni­en har in­tet at spil­le for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.