OLDSLIMBO ’ ’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Da­ni­el Ag­ger

Ar­me­ni­en hav­de hel­ler ik­ke no­get at spil­le om mod os, og da gav de sig i hvert fald alt, hvad de kun­ne. Så det tror og hå­ber jeg og­så på, at de gør igen Fryg­ter du aft alt spil?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger land­stræ­ne­ren, der dog har til­tro til ar­me­ner­ne.

» Jeg har set, de har spa­ret nog­le spil­le­re i Frankrig, så spil­ler de i Ar­me­ni­en, er de en del stær­ke­re, end det hold, der mød­te Frankrig ( og tab­te 0- 4, red.). Hen­rikh Mk­hi­tary­an spil­le­de og­så kun en ti­me, så han har vel og­så kræft er ti­l­overs, « si­ger Ol­sen.

Lands­holds­fø­rer Da­ni­el Ag­ger in­drøm­mer, at hol­det er fru­stre­ret over den si­tu­a­tion, man be­fi nder sig i.

» Det er ik­ke sjovt ik­ke at vi­de, om man er købt el­ler solgt. Det må vi ac­cep­te­re, og det gør vi og­så. Jeg tror, det er en 50/ 50- kamp mel­lem Ar­me­ni­en og Albanien. Vi kan ik­ke gø­re me­re, vi har spil­let vo­res kam­pe, og vi står i en si­tu­a­tion, vi hav­de hå­bet på, vi ik­ke stod i. Men nu er vi her, og vi kan kun se til, « kon­sta­te­rer Ag­ger.

Fryg­ten for aft alt spil i op­gø­ret er ik­ke no­get, han er be­kym­ret for.

» Ar­me­ni­en hav­de hel­ler ik­ke no­get at spil­le om mod os, og da gav de sig i hvert fald alt, hvad de kun­ne. Så det tror og hå­ber jeg og­så på, at de gør igen, « si­ger an­fø­re­ren, der bak­kes op af midt­ba­ne­man­den Wil­li­am Kvist.

» Det reg­ner jeg ik­ke med. Skul­le vi spil­le mod Sve­ri­ge, vil­le vi og­så ger­ne slå Sve­ri­ge. Jeg tror ik­ke, de kun­ne sen­de no­get Wa­sa- knæk­brød her­over der vil­le æn­dre på det, « gri­ner han og til­fø­jer.

» Jeg tror på det. Jeg hå­ber først og frem­mest, men jeg tror og­så, der er en mu­lig­hed. Det er klart, at Albanien har alt at spil­le for, Ar­me­ni­en må­ske knapt så me­get. Det er de hel­dig­vis lidt vant til ik­ke at ha­ve. Vi må kryd­se fi ngre. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.