En rid­se i eft er­mælet

BT - - EM- KVALIFIKATION -

MOR­TEN OL­SEN HAR væ­ret glad og oven på he­le ugen. Vit­tig­he­der­ne og smi­le­ne har sid­det løst, og han har væ­ret en kil­de til godt hu­mør blandt spil­ler­ne og de øv­ri­ge le­de­re på og om­kring lands­hol­det.

Men over­skud­det fi k en en­de tors­dag aft en, da hans mand­skab tab­te i Portu­gal, mis­se­de chan­cen for selv at spil­le sig di­rek­te til EM og nå­e­de op på sam­men­lagt 273 mi­nut­ters spil­le­tid uden mål.

Ja, Dan­mark kan fort­sat kva­li­fi ce­re sig di­rek­te til slut­run­den i Frankrig, men det kræ­ver, at Albanien ik­ke vin­der sin sid­ste kamp i mor­gen i Ar­me­ni­en. Og gør al­ba­ner­ne så det? Chan­cen er nok over 50 pro­cent.

Da Mor­ten Ol­sen om­kring mid­nat tors­dag aft en en­tre­re­de po­di­et i Bra­ga til det ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de eft er hans sid­ste al­min­de­li­ge kva­li­fi ka­tions­kamp som dansk land­stræ­ner, var han ik­ke vred, som han var for en må­ned si­den i den ar­men­ske ho­ved- stad, Je­re­van. Han vir­ke­de i ste­det en smu­le re­sig­ne­ren­de.

Sva­re­ne var kor­te­re end nor­malt og ud­mel­din­ger­ne lidt min­dre ty­de­li­ge og bom­ba­sti­ske, end de ple­jer at væ­re. Ol­sen var skuff et og ked af, at hans hold igen ik­ke le­ve­de op til hver­ken hans eg­ne el­ler off ent­lig­he­dens for­vent­nin­ger og for­håb­nin­ger. LAND­STRÆ­NE­REN ER IK­KE no­gen op­gi­ven­de per­son. Tvær­ti­mod. Det er han alt for de­di­ke­ret, hård­t­ar­bej­den­de og ærekær til. Se ba­re på de kri­ser, han har væ­ret igen­nem med den nu knap så nye DBU- le­del­se. Her kun­ne han ha­ve slup­pet tøj­ler­ne og væ­re fl yg­tet hjem til Bel­gi­en, uden at no­gen kun­ne stille sig syn­der­ligt un­dren­de op over for det. Men det gjor­de han ik­ke. Så­dan er han ik­ke sat sam­men.

Når han sad der på po­di­et med en re­sig­ne­ren­de mi­ne, hand­ler det na­tur­lig­vis om, at der ik­ke er no­get, han hel­le­re vil, end at kva­li­fi - ce­re land­hol­det til EM. For spil­ler­nes skyld, for na­tio­nens skyld og for sin egen. Nu ser han den drøm gli­de ud af hæn­der­ne.

Ol­sen vil van­vit­tigt ger­ne til dét EM. Det er først og frem­mest for den tur­ne­rings skyld, han er ble­vet i job­bet trods det se­ne­ste års store gen­vor­dig­he­der. Han vil det na­tur­lig­vis af sport­s­li­ge år­sa­ger, men han vil det og­så for sit eget ef­ter­mæ­les skyld.

Ol­sen har til som­mer sid­det i land­stræ­nerjob­bet i 16 år. Hvis han alt­så er på bæn­ken til den tid. Kik­ser Dan­mark EM- kva­li­fi ka­tio­nen, vil det nem­lig gi­ve me­ning for al­le par­ter, at træk­ke stik­ket og gå hver til sit til nytår. Alt an­det vil væ­re ga­li­ma­ti­as, i fald hans afl øser står klar til at træk­ke di­rek­te fra jak­ke­sæt­tet i ar­bejd­s­tø­jet midt i bord­bom­ber og nytårs­hat­te. DE 16 ÅR er en æra. Og en æra skal slut­te med bra­vour. Ik­ke med en kik­set kva­li­fi ka­tion – som i gi­vet fald vil væ­re den fj er­de ud af ot­te mu­li­ge, eft er at han og spil­ler­ne måt­te se bå­de VM i 2006 og 2014 samt EM i 2008 hjem­me fra so­fa­en. Ol­sen er klar over, at en mis­set kva­li­fi ka­tion bag Albanien vil væ­re en al­vor­lig rid­se – ik­ke ba­re i den lak, der for­ment­lig skal fø­re ham vi­de­re til et nyt job, men og­så i hans eft er­mæ­le som dansk land­stræ­ner.

Han vil vi­se, at hans me­to­der og idéer fort­sat vir­ker trods eft er-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.