Må­l­kon­gen mod

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW JON DA­HL TO­MAS­SON

tur­lig an­fø­rer på bå­de lands­hold og klubhold.

» Træ­ner­ar­bej­de ko­ster ge­ne­relt me­get tid, men det er ik­ke no­get pro­blem. Det ny­der jeg, « ly­der det fra dansk lands­holds­fod­bolds mest scoren­de spil­ler, der i land­skampspau­sen har ind­vil­get i at gø­re sta­tus på sin fo­re­lø­bi­ge træ­n­er­kar­ri­e­re. Det be­gynd­te med en rolle som as­si­stent for Fey­eno­ord- sa­tel­lit­klub­ben, Excelsior, hvor han se­ne­re blev for­frem­met til ch­eftræ­ner, in­den han blev købt fri til ch­eftræ­nerjob­bet i Æres­di­vi­sions­klub­ben Roda, hvor han blev of­fer for en om­fat­ten­de ud­rens­ning, der in­vol­ve­re­de træ­ner­stab, be­sty­rel­se og di­rek­tion. Tog chan­cen For Jon Da­hl To­mas­son et hak i tu­den, men og­så en vig­tig er­fa­ring i træ­n­er­li­vet.

» Jeg tog en chan­ce og tog af sted fra no­get, der var vel­fun­ge­ren­de ( i Excelsior, red.) Jeg vid­ste, der var en ri­si­ko i Roda, men sam­ti­dig var der man­ge mu­lig­he­der i mi­ne øj­ne, « for­tæl­ler To­mas­son, som hur­tigt kom sig over ær­g­rel­sen ef­ter fy­rin­gen.

» Selv­føl­ge­lig var det bran­dær­ger­ligt, men det hav­de væ­ret an­der­le­des, hvis det kun var mig, der blev fy­ret. «

Jon Da­hl To­mas­son var ba­re 37 år, da han fik an­sva­ret for Roda i den bed­ste hol­land­ske liga. En be­mær­kel­ses­vær­dig be­drift i den dan­ske træ­ner­ver­den, hvor suc­ces­ra­ten i ud­lan­det er til at over­se. At Jon Da­hl To­mas­son er et træ­ner­ta­lent, er de ik­ke i tvivl om i Hol­land, og - som To­mas­son her af­slø­rer - hel­ler ik­ke i Dan­mark.

» Jeg hav­de nog­le for­skel­li­ge mu­lig­he­der i som­mer, men valg­te så Vi­tes­se. « Og­så i Dan­mark? » Der har i pe­ri­o­der væ­ret no­get fra Dan­mark, men hvor­når er der in­gen grund til at si­ge. Der sid­der go­de kol­le­ger i for­skel­li­ge job, « ly­der det diplo­ma­tisk fra den tid­li­ge­re lands­holds­an­fø­rer, der for ny­lig kun­ne se sit navn bli­ve bragt i spil af Po­li­ti­ken til en post som as­si­stent for Mor­ten Ol­sens af­lø­ser som land­stræ­ner.

Sær­ligt hvis DBU- top­pen går ef­ter en uden­land­sk land­stræ­ner, kun­ne Jon Da­hl væ­re det per­fek­te bin­de­led med sit ind­gå­en­de kend­skab til dansk lands­holds­fod­bold.

Er det et in­ter­es­sant job for dig li­ge nu?

» Det er jo ba­re spe­ku­la­tio­ner. Det vil jeg ik­ke for­hol­de mig til. « Men er det et job, du har lyst til? » Man kun­ne og­så spør­ge, hvis Re­al Madrid kom i mor­gen, om jeg hav­de lyst til det? For­stå, hvad jeg me­ner. Der er in­gen grund til at gå ind i den di­a­log. «

Men du er jo på man­ge må­der ’ Mr. Lands­hol­det’, og du har i en ung al­der gang i en spi­ren­de træ­n­er­kar­ri­e­re. På den må­de er det vel lo­gisk at sæt­te dig i for­bin­del­se med lands­hol­det. Kun­ne det væ­re en am­bi­tion på sigt?

» Min am­bi­tion er at ud­vik­le mig dag­ligt og bli­ve ch­eftræ­ner på et tids­punkt. Om det bli­ver om et år el­ler to kan jeg ik­ke vi­de. Hvis jeg vid­ste, hvor­dan ver­den ser ud i mor­gen, vil­le jeg gå på ka­si­no hver dag. « Helst of­fen­siv fod­bold For Jon Da­hl To­mas­son hand­ler det om at ta­ge de rig­ti­ge valg. Så­dan var det som spil­ler, så­dan er det nu som træ­ner. Ef­ter et år som ar­bejds­løs, hvor han var ude i en ræk­ke klub­ber og ne­t­ær­ke og ’ kig­ge lidt i køk­ke­net’, som han for­mu­le­rer det, skrev han un­der med Vi­tes­se Arn­hem. Un­der­vejs tak­ke­de han end­da nej til et job som ch­eftræ­ner.

» Det kun­ne jeg væ­re ble­vet i som­mer, men jeg valg­te Vi­tes­se. Jeg valg­te ik­ke rol­len som as­si­stent, men jeg valg­te pak­ken. Vi spil­ler no­get god fod­bold med et højt pres­spil, som jeg ger­ne vil stå for. Jeg ha­der at træk­ke mig ned på egen halv­del og kig­ge fod­bold. Det er der nok, der gør. Per­son­ligt sy­nes jeg det er for­fær­de­ligt. «

Der­for fort­sæt­ter Jon Da­hl To­mas­son lidt end­nu i en rolle som as­si­stent, men det er nok me­re et spørgs­mål om, ’ hvor­når’ end ’ om’ han at­ter skal sty­re sig eget hold. For­ment­lig i Hol­land, hvor fa­mi­li­en er sam­let, må­ske i Dan­mark el­ler - hvem ved - må­ske en dag det dan­ske lands­hold.

Imens vil Jon Da­hl To­mas­son fort­sæt­te med at knok­le.

» Man kan ik­ke plan­læg­ge no­get i fod­bold­ver­de­nen. Det ene­ste, man kan plan­læg­ge, er at dyg­tig­gø­re sig. »

FØDT:

KARIERRE

LØR­DAG 10. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.