’ The Nor­mal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLOPP- JAG­TEN ER FOR­BI Jürgen Klopp

Klub­far­ver­ne har æn­dret sig, lan­det er nyt, og fan­se­ne syn­ger på en­gelsk i ste­det for tysk. Men gri­net, det gla­de smil og over­skud­det er sta­dig det sam­me. Jürgen Klopp blev sent tors­dag af­ten of­fi­ci­elt ud­råbt til ny ma­na­ger i Liverpool, hvor den tid­li­ge­re Borus­sia Dort­mund- træ­ner ta­ger over i ste­det for fy­re­de Bren­dan Rod­gers, og i går for­mid­dag sad han så ny­b­ar­be­ret og med mørk bla­zer for­an he­le ver­denspres­sen og for­tal­te om, hvor lyk­ke­lig han er over at ha­ve få­et chan­cen.

Sær­de­les ve­l­o­p­lagt sva­re­de han hø­fligt på pres­sens spørgs­mål på nær­mest fly­den­de en­gelsk, og han de­mon­stre­re­de end­da sin lu­ne­ful­de hu­mor, da han blev bedt om at be­skri­ve sig selv.

» Alt­så, jeg vil helst ik­ke be­skri­ve mig selv. Jeg er en helt nor­mal fyr fra Schwarzwald, og min mor sid­der sik­kert og ser det her pres­se­mø­de og for­står ik­ke et kvæk – hun er dog me­get stolt. Jeg vil si­ge, at jeg er ’ The Nor­mal One’, « lød det fra Jürgen Klopp.

Be­teg­nel­sen ’ The Nor­mal One’ står selv­føl­ge­lig i skæ­ren­de kon­trast til José Mourin­hos sel­vud­nævn­te præ­di­kat ’ The Spe­ci­al One’, og på den må­de fik Klopp al­le til­ste­de­væ­ren­de i pres­se­rum­met til at gri­ne højlydt.

Klopp med­gav dog, at Liverpool som klub er alt an­det end nor­mal.

» Det er den stør­ste ære, jeg kan fo­re­stil­le mig. En af de stør­ste klub­ber i ver­den. Det er en spe­ci­el klub. Selv­føl­ge­lig er det sur­re­a­li­stisk at våg­ne op som ma­na­ger for Liverpool. Men jeg er for­be­redt. « Be­hol­der trans­fer­ko­mité Jürgen Klopp blev og­så spurgt til den må­de, som klub­ben hånd­te­rer spil­le­rind­køb og - salg på. Liverpool har en trans­fer­ko­mité, som dis­ku­te­rer hver ene­ste trans­fer, hvil­ket til ti­der fru­stre­re­de Bren­dan Rod­gers, for­di han ik­ke kun skul­le over­be­vi­se rå­det om en in­ter­es­sant spil­ler – han blev og­så fle­re gan­ge nedstemt og fik en an­den spil­ler end den, han ger­ne vil­le ha­ve, har de en­gel­ske me­di­er rap­por­te­ret.

Men Jürgen Klopp kald­te så­dan­ne dis­kus­sio­ner med trans­fer­rå­det ’ vig­ti­ge’.

» Det er vig­tigt for mig at ha­ve de her dis­kus­sio­ner. Vi tal­te om det i 10 mi­nut­ter ( le­del­sen og Klopp, red.), og for mig er det vig­tigt at ha­ve de her kva­li­fi­ce­re­de dis­kus­sio­ner på et højt ni­veau, « sag­de Jürgen Klopp af­vær­gen­de.

Jürgen Klopp har væ­ret træ­ner syv år i Borus­sia Dort­mund. I den pe­ri­o­de vandt han to mester­ska­ber, før­te hol­det frem til en Champions League- fi­na­le, som dog blev tabt til Bay­ern Mün­chen og re­tur­ne­re­de hol­det til for­dums stor­hed ef­ter en ræk­ke ma­gre år.

Spørgs­må­let er, om Klopp kan gø­re det sam­me med Liverpool. der ik­ke har vun­det det en­gel­ske mester­skab si­den 1990. At døm­me ef­ter re­ak­tio­nen på hans en­tré på Anfield, er op­ti­mis­men i top, men som Klopp min­de­de om i går:

» Da jeg for­lod Dort­mund, var mi­ne sid­ste ord: ’ Det er ik­ke vig­tigt, hvad folk tæn­ker, når du an­kom­mer. Det er langt vig­ti­ge­re, hvad de tæn­ker, når du ta­ger din af­sted. «

MIO. KR.

me­nes Jürgen Klopp at bli­ve be­talt for den tre­åri­ge kon­trakt, han har un­der­skre­vet, skri­ver BBC. Be­lø­bet kan sti­ge, af­hæn­gig af klub­bens resultater i Pre­mi­er League og even­tu­elt Champions League.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.