One’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG

Jürgen Klopp glæ­der sig til at kom­me i gang med ar­bej­det i Liverpool, og han har al­le­re­de et bud på, hvor­dan hol­det nu skal spil­le. Det si­ger den ty­ske træ­ner i sit før­ste in­ter­view som Liverpool- ma­na­ger til klub­bens hjem­mesi­de. Her tak­ker han for til­li­den og si­ger sam­ti­dig, at han sam­men med si­ne as­si­sten­ter, Zel­j­ko Bu­vac og Pe­ter Krawietz, er klar til kamp.

» Jeg er me­get spændt på den­ne her ud­for­dring, vi står over­for, og er ivrig ef­ter at kom­me i gang med ar­bej­det og be­gyn­de at im­ple­men­te­re ide­er og må­der at ar­bej­de med hol­det på. Det er en ta­lent­fuld grup­pe af spil­le­re, og der er sta­dig me­get at spil­le om i den­ne sæ­son, « si­ger Jürgen Klopp.

Han for­tæl­ler, at Liverpool – li­ge­som hans Dort­mund- hold – skal spil­le med høj fart, man­ge fø­lel­ser og et højt pres på mod­stan­de­rens ba­ne­halv­del – det nu så be­røm­me­de ’ ge­gen­pres­sing’ i jag­ten på top­re­sul­ta­ter. NAVN: FØDT: NA­TIO­NA­LI­TET: KAR­RI­E­RE SOM SPIL­LER:

KAR­RI­E­RE SOM TRÆ­NER:

ME­RIT­TER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.