Med fø­lel­ser og fuld pe­dal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOD­BOLD IFØL­GE KLOPP

» Det er vig­tigt at vin­de, men det be­ty­der og­så no­get, hvor­dan du vin­der, og hvor­dan du spil­ler spil­let. Jeg tror på en fi­lo­so­fi, der er me­get fø­lel­ses­be­to­net, me­get hur­tig og me­get so­lid. Mi­ne hold skal spil­le med fuld pe­dal og gå til græn­sen i hver ene­ste kamp, « si­ger den tid­li­ge­re Dort­mund­træ­ner og fort­sæt­ter:

» Det er vig­tigt at ha­ve en spil­fi­lo­so­fi, som af­spej­ler din egen men­ta­li­tet, og som af­spej­ler klub­ben og gi­ver dig en klar ret­ning at for­føl­ge. Det gæl­der og­så tak­tik­ken, men det er tak­tik ud­ført med et stort hjer­te. «

Jürgen Klopps før­ste ud­for­dring bli­ver 17. ok­to­ber ude mod Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham i Pre­mi­er League. Ty­ske­rens før­ste mø­der med Li­ver­pools fans hjem­me på Anfield Eu­ro­pa League- kam­pen mod Ru­bin Ka­zan 22. ok­to­ber og liga­kam­pen mod Sout­hamp­ton tre da­ge se­ne­re.

» Liverpool har ek­stra­or­di­næ­re fans, og Anfield er en ver­den­skendt hjem­me­ba­ne med en fan­ta­stisk at­mos­fæ­re. Jeg vil op­byg­ge et godt for­hold til sup­por­ter­ne og gi­ve dem min­der at se tilbage på. Jeg hå­ber, at vi kan få glæ­de af hin­an­dens ener­gi og kan ta­ge ud på den­ne her rej­se sam­men. «

Liverpool lig­ger num­mer 10 i Pre­mi­er League, seks po­int ef­ter top­hol­det Man­che­ster Ci­ty

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.