’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Je­a­net­te Ot­te­sen

Dan­mark skal end­nu en gang væ­re vært­sland, når svøm­me­re fra he­le Eu­ro­pa skal til EM på kort­ba­ne i 2017. Det ser bå­de Dansk Svøm­me­u­ni­ons di­rek­tør og Je­a­net­te Ot­te­sen me­get frem til. » Vi le­ver sta­dig højt på den svøm­me­fest, vi le­ve­re­de i Her­ning i 2013. Og tan­ken om, at vi nu igen får mu­lig­hed for at by­de vo­res svøm­me­re og he­le Svøm­me­dan­mark på et in­ter­na­tio­nalt mester­skab på hjem­me­ba­ne er en kæm­pe glæ­de, « si­ger Pia Holm, di­rek­tør i Dansk Svøm­me­u­ni­on, i en pres­se­med­del­el­se. Det gør en kæm­pe for­skel at svøm­me på hjem­me­ba­ne

Blandt de svøm­me­re, der delt­og i EM 2013 i Her­ning, er 27- åri­ge Je­a­net­te Ot­te­sen, der glæ­der sig til at svøm­me på hjem­me­ba­ne:

» Jeg har del­ta­get ved mas­ser af in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber overalt i ver­den, og der er in­gen tvivl om, at den fø­lel­se, man fyl­des med, når man træ­der ind i en kæm­pe are­na, ind­pak­ket i rød- hvi­de far­ver, og mod­ta­ges af ju­bel­råb og klapsal­ver, så ta­get er li­ge ved at let­te. Det er no­get af det vil­de­ste, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet i min svøm­me­kar­ri­e­re. Jeg får helt kul­de­gys­nin­ger ved tan­ken her­om. Der er slet in­gen tvivl om, at det gør en kæm­pe for­skel at svøm­me på hjem­me­ba­ne. « København bli­ver værts­by Kulis­ser­ne bli­ver an­der­le­des i for­hold til 2013, hvor EM blev af­holdt i Boxen i Her­ning. Svøm­mer­ne kom­mer i 2017 til at svøm­me i Roy­al Are­na i København, som ar­ran­gø­rer­ne hå­ber vil hæ­ve stan­dar­der­ne end­nu me­re.

» Med Roy­al Are­na får vi i ho­ved­sta­den en sce­ne, hvor Dan­mark på for­nem­me­ste vis kan præ­sen­te­re svøm­ning i ver­dens­klas­se for kø­ben­hav­ner­ne, dan­sker­ne og de man­ge in­ter­na­tio­na­le gæ­ster. EM i svøm­ning 2017 vil bran­de København som spor­te­vent­by, « si­ger Lars Val­len­tin Chri­sten­sen, chef for sport events i Won­der­ful Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.