BAG­SI­DEN AF KET

BT - - PRISEN FOR SUCCES - PO­RTRÆT

hver­da­gen er jeg om­rin­get af man­ge men­ne­sker, men det er ik­ke dem, jeg vil rin­ge til en mandag af­ten, hvis jeg har brug for at snak­ke, « si­ger fyn­bo­en med et skævt smil.

Eli­teu­dø­ve­ren for­tæl­ler, at han ik­ke er ty­pen, der åb­ner sig for hvem som helst. For­di han har valgt at pri­o­ri­te­re de få næ­re ven­ska­ber, og det er de per­so­ner, han kom­mer til, når der er no­get.

» Jeg har med åre­ne fun­det ud af, at det er de bed­ste ven­ner, jeg har. De er ik­ke me­re end et opkald væk, hvis jeg har brug for at ta­le, « for­tæl­ler bad­min­ton­spil­le­ren.

Vik­tor Axel­sen kig­ger ud i hal­len, hvor en hånd­fuld un­ge mænd træ­ner, mens han be­gyn­der at for­tæl­le om de man­ge rej­ser, han ta­ger på ale­ne.

» I pe­ri­o­den med kva­li­fi­ka­tion til OL, rej­ser jeg på den go­de si­de af 100 da­ge om året, så det er lang tid, man er væk. Det ly­der vold­somt, når man si­ger det højt, « ly­der det fra ham.

LØR­DAG 10. OK­TO­BER 2015

» Jeg rej­ser selv­føl­ge­lig med en 15 styk­ker, men det er folk, jeg træ­ner med. Det pas­ser mig fint, for jeg er en in­di­vi­du­a­list, men det skal man og­så kun­ne fin­de ud af at væ­re, spe­ci­elt som sing­le­spil­ler, « for­kla­rer han. Til store København Som blot 17- årig drog Axel­sen over bro­en til København for at bo og træ­ne. Det var dog ik­ke al­tid li­ge nemt for fyn­bo­en.

» Jeg hav­de svært ved at fin­de rundt i be­gyn­del­sen. Det var en hård tid, for jeg var og­så i gang med at ta­ge mit kø­re­kort. Så jeg pend­le­de til Glo­strup Sta­tion, når jeg skul­le træ­ne, og så skul­le jeg skyn­de mig at hop­pe på et tog, så jeg kun­ne nå te­o­ri­ti­mer­ne. Og det hjalp ik­ke, at bå­de bus og tog of­te var for­sin­ket. Det var et hel­ve­de, « for­kla­rer Vik­tor Axel­sen med et grin og un­der­stre­ger, hvor glad for og af­hæn­gig han er af sin bil.

I dag bor han ved Tof­te­gårds

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.