’’

BT - - PRISEN FOR SUCCES - Vik­tor Axel­sen

For godt 10 år si­den sad Vik­tor Axel­sen på en bænk i Oden­se Badminton Klub. De an­dre fra fri­tids­klub­ben var ta­get på tur, mens den fyn­s­ke dreng var cyk­let til hal­len for at træ­ne. Det gjor­de han to gan­ge om da­gen og så hur­tigt hjem for at spi­se af­tens­mad, in­den tu­ren at­ter gik tilbage til hal­len for at se, om der var nog­le mo­tio­ni­ster, der mang­le­de en at spil­le med. I dag er sko­e­ne ble­vet stør­re, og Vik­tor Axel­sen må­ler nu 1,91 me­ter. Glæden ved badminton er sta­dig den sam­me, men den glæ­de be­ty­der og­så en mas­se fra­valg.

Fød­sels­da­ge, ven­ner og fe­ster er nog­le af de ting, som den 21- åri­ge spil­ler har gi­vet af­kald på, ef­ter han har vi­et sit liv til badminton. Jeg ved ik­ke, om jeg vil si­ge, at jeg er gift med min badminton, men det har væ­ret en rig­tig god ven igen­nem li­vet

» Jeg har gi­vet af­kald på en mas­se fe­ster, by­tu­re og fa­mi­lie­fød­sels­da­ge, som jeg nog­le gan­ge ik­ke kan væ­re med til, for­di jeg en­ten skal træ­ne el­ler er ude at rej­se. Det er tit, at jeg ik­ke er hjem­me på min egen fød­sels­dag el­ler min søsters og mi­ne for­æl­dres fød­sels­da­ge. Men det er så­dan, det er, hvis du vil væ­re en del af eli­ten, « for­kla­rer den un­ge spil­ler.

Axel­sen fø­ler sig dog hel­dig over, at bå­de fa­mi­lie og ven­ner støt­ter de valg, han har ta­get.

» Det er jo ik­ke, for­di jeg ik­ke vil væ­re der, men der er ba­re no­get sport­s­mæs­sigt, der ta­ger min tid, « si­ger han og for­tæl­ler om sit for­hold til sin sport.

» Jeg ved ik­ke, om jeg vil si­ge, at jeg er gift med min badminton, men det har væ­ret en rig­tig god ven igen­nem li­vet, « for­tæl­ler Vik­tor Axel­sen i ca­fe­en i Ka­strup- Mag­le­by Bad­min­ton­klub.

Nor­malt træ­ner han i Brøndby, men på grund af renove­ring er træ­nin­gen flyt­tet til Ama­ger.

Fri­tid er ik­ke et be­greb, der er til at fin­de i den un­ge bad­min­ton­spil­lers liv. Der­for har Vik­tor Axel­sen ik­ke sær­ligt man­ge næ­re ven­ner.

» Jeg har fi­re rig­tig næ­re ven­ner, som ik­ke bor i København, men det er nog­le, jeg bru­ger rig­tig me­get tid på i we­e­ken­der­ne. Så ta­ger vi ud og spi­ser brunch og går i bi­o­gra­fen. I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.