Magnus­sen vs. Verg­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER MAN­GE bej­le­re til det le­di­ge Lo­tus/ Re­nault- sæ­de, men det lo­gi­ske valg står mel­lem Kevin Magnus­sen og Je­an- Eric Verg­ne.

Det er ik­ke no­get let valg, for i de fl este di­sci­pli­ner står den 23- åri­ge dan­sker og den 25- åri­ge fransk­mand me­get li­ge. Med hen­syn til løb­ser­fa­ring har Verg­ne en lil­le for­del, for han har kørt 58 grand­prixer mod Magnus­sens 20. Men For­mel 1- reg­le­men­tet blev sid­ste år æn­dret mar­kant, og det er re­elt kun er­fa­ring fra eft er 1. ja­nu­ar 2014, der er re­le­vant. Bå­de Verg­ne ( for Tor­oRos­so) og Magnus­sen ( McLaren) kør­te he­le 2014- sæ­so­nen, men dan­ske­ren fi k og­så en hånd­fuld 2015- ki­lo­me­ter i vin­ter- te­sten i Bar­ce­lo­na og un­der træ­nin­gen til Au­stra­li­ens Grand Prix ( som stand- in for Fer­nan­do Alonso). Sam­ti­dig er er­fa­ring fra et top­team ( og det an­ses McLaren sta­dig for at væ­re) me­re vær­di­fuld end er­fa­ring fra et min­dre team.

Med de re­strik­ti­ve reg­ler for tests ( i 2016 er der kun to vin­ter­tests) er si­mu­la­tor- kør­sel ble­vet en vig­tig di­sci­plin. Og­så her er Magnus­sen og Verg­ne me­get li­ge: Dan­ske­ren har til­bragt man­ge ti­mer i McLa­rens si­mu­la­tor, og Verg­ne har i år væ­ret ’ første­kø­rer’ i Fer­ra­ris si­mu­la­tor- pro­gram. DE TO KØRERES bag­land kan kom­me til at spil­le en af­gø­ren­de rolle. In­gen af dem har syn­li­ge ma­na­ge­re i pad­do­ck­en, men Magnus­sen har et vig­tigt trum­fk ort: Be­st­sel­ler- ejer An­ders Holch Povls­en har al­le­re­de brugt et be­ty­de­ligt, to­cif­ret mil­li­onbe­løb på Kevin Magnus­sens kar­ri­e­re, og hvis han skal gø­re sig håb om et afk ast af den­ne in­ve­ste­ring, må han sik­re sig, at ’ K- Mag’ fort­sæt­ter i For­mel 1.

At Lo­tus de se­ne­ste år har haft Saxo Bank som sponsor/ part­ner er af min­dre be­tyd­ning. Ban­kens en­ga­ge­ment hang sam­men med de tid­li­ge­re eje­re, det luxem­bourg­ske in­ve­ste­rings­fi rma Ge­nii, der nu sælger tea­met til Re­nault.

Verg­nes na­tio­na­li­tet kan bli­ve en for­del, men kom­mer næp­pe til at spil­le en af­gø­ren­de rolle. Magnus­sen an­ses til gen­gæld for at væ­re en bed­re team- play­er. Verg­ne op­nå­e­de i si­ne Tor­oRos­so- da­ge et ry som svær at ar­bej­de sam­men med, mens al­le de McLaren- folk, der har sam­ar­bej­det med Magnus­sen, ud­ta­ler sig be­gej­stret om dan­ske­ren.

Så er der det, vi kan kal­de ’ tids­ho­ri­son­ten’. Her står Verg­ne sva­gest, for fransk­man­den har en de­ad­li­ne. Han her ind­gå­et en ef­ter si­gen­de lu­kra­tiv aft ale om at kø­re For­mel E for Vir­gin- tea­met, men han kan kom­me ud af den, hvis har får et kon­kret til­bud fra For­mel 1. Men spørgs­må­let er, hvor læn­ge Verg­ne vil og kan ven­te på en be­slut­ning fra Re­nault, for For­mel E- VM 2015/ 16 be­gyn­der al­le­re­de om 14 da­ge. Magnus­sen har ik­ke ind­gå­et kon­trak­ter for 2016 og kan der­for ven­te læn­ge­re.

Tilbage er spørgs­må­let om rå hur­tig­hed. Selv­om Magnus­sen al­le­re­de i sin før­ste For­mel 1- sæ­son vi­ste sig hur­ti­ge­re end sin er­far­ne McLaren- mak­ker Jen­son But­ton, læg­ger han i den­ne di­sci­plin ik­ke af­gø­ren­de af­stand til Verg­ne. Fransk­man­den var team­kam­me­rat med Da­ni­el Ric­ci­ar­do hos Tor­oRos­so, og han var gan­ske jævn­byr­dig med au­stra­li­e­ren ( der sam­men med Se­ba­sti­an Vet­tel er den ene­ste ik­keMer­ce­des kø­rer, der har vun­det løb de se­ne­ste år).

Kevin Magnus­sen el­ler Je­an- Eric Verg­ne? En me­get li­ge kamp, der kan bli­ve af­gjort på de be­røm­te mar­gi­na­ler.

Som for ek­sem­pel en Be­st­sel­ler- sponsorat.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.