Hva’ ar­bej­der du med?

BT - - INDHOLD -

På mit ar­bej­de bru­ger jeg hæn­der­ne – og på go­de da­ge – ho­ve­d­et. Krop­pen der­i­mod kun­ne som så­dan godt bli­ve lig­gen­de hjem­me på so­fa­en. Den er egent­ligt mest til be­svær – og for­styr­rer en del i lø­bet af da­gen – når den vil ha­ve mad. Op at stå. Ned at sid­de. Ud at gå... Men for nog­le er net­op krop­pen det al­ler­vig­tig­ste ar­bejds­red­skab. I den­ne uge kan du mø­de fi­re kvin­der, der al­le er 100 pct. af­hæn­gi­ge af de­res krop på job­bet. Mød bal­let­dan­se­ren, strip­pe­ren, hånd­bold­spil­le­ren og mo­del­len. Vi har spurgt dem, hvor­dan de har det med de­res krop. Og hvor­dan de vil re­a­ge­re, hvis den en dag ik­ke vil ar­bej­de me­re. En an­den, der og­så le­ver af sin krop – og sit go­de ud­se­en­de – er blog­ge­ren Ma­s­cha Vang. Hun har gjort det til en god for­ret­ning at væ­re – præ­cis Ma­s­cha Vang. Go’ ( BT) We­e­kend!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.