Sig nu nej!

BT - - KLUMME -

Det er ble­vet me­get po­pu­lært at si­ge: ’ Jeg vil læ­re at si­ge fra’ og/ el­ler: ’ Jeg har lært at si­ge fra’. Me­get of­te hand­ler det om at si­ge fra over for ar­bej­de el­ler krav fra an­dre. Men har du over­ve­jet, at det og­så kun­ne hand­le om at si­ge fra over for dig selv og ’ din au­to­pi­lot’? Au­to­pi­lo­ten kan f. eks. væ­re den arm, der helt af sig selv lan­ger ud ef­ter slikpo­sen, el­ler be­ne­ne, der plud­se­lig ’ sty­rer’ dig ind hos ba­ge­ren. Hvad med at si­ge fra over for den au­to­pi­lot?

En god øvel­se kan væ­re at si­ge et kær­ligt men be­stemt ’ Nej’, når du op­le­ver, at du er ved at gø­re no­get af det, du ple­jer – men som ik­ke er godt for dig. De fle­ste af os kan sag­tens fin­de ud af at si­ge stop til vo­res børn, hund el­ler an­dre, når vi op­le­ver, de er ved at gø­re no­get dumt. Så hvor­for er det ba­re så svært at si­ge nej til sig selv?

Jeg ken­der det fra mig selv, men det bør jo ik­ke fø­les som en straf at si­ge nej til no­get, som ik­ke gør dig godt.

Op­drag dig selv

Det kan godt væ­re rig­tigt svært og en lø­ben­de pro­ces at læ­re at si­ge nej, men så læn­ge du for­står vig­tig­he­den af at si­ge nej, så er du på ret­te vej.

Du kan op­dra­ge dig selv ved at ta­ge små skridt og hol­de fo­kus he­le ti­den. Spørg dig selv: Hvad er for­må­let med mit liv?

Sva­ret kun­ne væ­re: At jeg har et godt liv, fri for syg­dom. Et lyk­ke­ligt liv osv. ( For­må­let er næp­pe smer­ter, over­vægt og lav ener­gi som du kan få, hvis du spi­ser me­get af det for­ker­te).

Spørg dig selv: Når jeg spi­ser det for­ker­te og det us­un­de, er jeg så på vej væk fra mit mål el­ler på vej hen mod mit mål?

Sva­ret bur­de væ­re ind­ly­sen­de. Selv­om du vil få en form for ’ lyk­ke­fø­lel­se’ ved ny­de en flø­de­bol­le el­ler en ka­ge, så er ny­del­sen kortva­rig og gi­ver ik­ke hver­ken sund­hed el­ler lyk­ke på den lange ba­ne. Egent­lig er du på vej væk fra dit mål, og du vil mod­ar­bej­de må­let, hver gang du si­ger ja til no­get, der ik­ke brin­ger dig tæt­te­re på det, du i vir­ke­lig­he­den øn­sker.

Tænk dig om en ek­stra gang, in­den du si­ger ja til det us­un­de. For hvad er kon­se­kven­sen ved det? Spørg dig selv, hvad du op­når ved det?

Den in­dre di­a­log kan væ­re før­ste skridt på vej­en til, at du kan hol­de dit ’ Nej’.

Når først du stop­per med at spi­se suk­ker til hver­dag, kom­mer blod­suk­ke­ret i ba­lan­ce, og plud­se­lig fø­ler du slet ik­ke tran­gen til det sø­de me­re.

Prøv at sæt­te tid af til at fin­de ud af, hvil­ke fø­lel­ser der ak­ti­ve­rer din suk­ker­trang: Spi­ser du, når du er stres­set, ked af det, el­ler når du skal hyg­ge?

Spørg dig selv: Hvis det ik­ke er flø­de­bol­ler, jeg har brug for, hvad er det så?

Sva­ret kan væ­re ro, søvn, lat­ter, om­sorg, kær­lig­hed, tryg­hed osv.

Din suk­ker­af­hæn­gig­hed sid­der na­tur­lig­vis I din fy­si­ske krop, men den sid­der og­så i din psy­ke. Man­ge har brug for en co­ach til at hjæl­pe dem, an­dre bru­ger en hyp­no­ti­sør el­ler tan­ke­felts te­ra­pi for at kom­me af­hæn­gig­he­den til livs og til at bli­ve bed­re til at si­ge ’ Nej tak’ til bå­de sig selv og til an­dre. I næ­ste uge Træd ud af kom­fort- zo­nen – Bryd en dår­lig va­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.