’ Jeg får smæk for at væ­re for tynd’

BT - - TEMA - Beskriv dit job Hvor­dan fik du job­bet? Hvad er dit for­hold til din krop? Hvil­ke re­ak­tio­ner får du på din krop? Hvil­ke for­dom­me mø­der du i dit ar­bej­de? Må di­ne børn la­ve det sam­me som dig? Hvor læn­ge fort­sæt­ter du som mo­del?

» Som re­gel får jeg besked fra Unique om tid, sted og hvil­ken ty­pe job, det er. Så mø­der jeg op, får sat hår og lagt ma­keup og får at vi­de, hvad vi skal la­ve.. « » Jeg blev op­da­get på Strø­get, da jeg var 15 år og gik i 1. g. « » Jeg har al­tid haft det me­get svært med min krop, for­di jeg syn­tes, jeg var for tynd. Det var svært at hånd­te­re, da jeg var te­e­na­ger. Jeg be­gynd­te først at se an­der­le­des på min krop, da jeg fik en kæ­re­ste, der sag­de, at jeg er dej­lig. Nu har jeg lært at ac­cep­te­re den må­de, jeg ser ud på, og væ­re glad for det. Plud­se­lig er man 50 år og mor til fem, og så ser det he­le al­li­ge­vel to­talt an­der­le­des ud. « » Der er en ten­dens til, at krop­pen skal væ­re me­get vo­lu­mi­nøs. Uan­set om man er tyk el­ler tynd. Der­for tror jeg, at jeg får så man­ge smæk for at væ­re for tynd. Nog­le gan­ge vil­le jeg øn­ske, at jeg var lidt stør­re og hav­de store bryster. Men det er så­dan, jeg ser ud. « Hvad vil­le der ske, hvis du ik­ke læn­ge­re kun­ne ar­bej­de? » Jeg har al­drig drømt om mo­del­job­bet, det kom som en kæm­pe over­ra­skel­se. Men når jeg gør no­get, gør jeg det 100 pct. Skul­le jeg bli­ve gravid el­ler mi­ste en arm, vil­le jeg bli­ve vildt ked af, at skul­le stop­pe brat. Men li­vet går vi­de­re. « » Der er den klas­si­ske med, at man er dum. Der er og­så en for­dom om, at mo­del­ler er mil­li­o­næ­rer. Jeg prø­ver for det me­ste at und­gå at ta­le om, hvad jeg la­ver. « » Jeg vil­le ha­ve det svært med, al­le de fø­lel­ser, kom­plek­ser og usik­ker­he­der, de skal igen­nem. « » . Jeg er vir­ke­lig glad for mit job og bli­ver ved, ind­til ly­sten ik­ke er der me­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.