’ Jeg vil­le ry­ge i Hel­ve­de, hvis jeg var uly­dig’

Når man al­tid har søgt tryg­hed, er det let at la­de sig ind­fan­ge af en re­li­gi­øs sekt. Men da Ca­mil­la Jo­hn­son ef­ter syv år i Fa­der­hu­set fik mod til at for­la­de det, op­da­ge­de hun, at li­vet uden­for er me­get me­re ægte

BT - - TEMA - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Cfor­del for et tur­bu­lent liv, hvor hun bo­e­de på ef­ter­sko­ler, ho­tel­væ­rel­ser, op­holds­ste­der og nog­le gan­ge på ga­den.

Når mor mang­ler – en mor

Som 18- årig blev Ca­mil­la Jo­hn­son gift, og kort ef­ter fik hun sit før­ste barn. Men selv om hun nu var bå­de ko­ne og mor, mang­le­de der no­get.

» Jeg hav­de in­gen hjælp, in­gen fa­mi­lie, og jeg var slet ik­ke op­ga­ven mo­den. Jeg el­ske­de min søn, men jeg kun­ne f. eks. ik­ke fin­de ud af at pas­se et job. «

En dag mød­te hun le­de­ren af Fa­der­hu­set, Ruth Even­sen, og hun blev hen­des ’ mor’ de næ­ste man­ge år.

» Jeg spurg­te hen­de til rå­ds om mit skran­ten­de æg­te­skab. Hun hav­de over­skud til at ta­le med mig, og jeg blev sim­pelt­hen blæst om­kuld af hen­des ener­gi. «

Men ik­ke nok med det. Le­de­ren af Fa­der­hu­set til­bød den un­ge mor, at hun kun­ne flyt­te ind hos hen­de.

» Jeg gik på en re­li­gi­øs træ­nings­sko­le, og en­de­lig var alt godt. Jeg kun­ne mær­ke, at der var no­gen, der men­te no­get med de­res tro. I Fa­der­hu­set er tro­en en livs­stil, og med­lem­mer­ne er fuld­tids­krist­ne. Al­le de­ler tøj og mad og pas­ser hin­an­dens børn. Ng­le gan­ge un­dre­de jeg mig da over ting. De ( me­nig­he­den, red.) kal­der f. eks. Ruth for mor og hin­an­den for bror og sø­ster. De skif­ter og­så tit navn. Men hver gang jeg spurg­te til no­get, var de vel­ar­gu­men­te­re­de, « si­ger Ca­mil­la Jo­hn­son.

» Ruth var vo­res præst, mor og men­tor. Hun be­gynd­te end­da at kal­de mig sin dat­ter, og jeg fik plads i le­der­ska­bet. Jeg skul­le væ­re med til at byg­ge me­nig­he­den op. Men for mig var det stør­ste, at jeg hav­de få­et en fa­mi­lie, og at vi nu kun­ne få den hjælp, vi træng­te hårdt til. Og så tro­e­de jeg jo og­så på, at det var Guds plan for mit liv. Det be­tød alt. « si­ger Ca­mil­la Jo­hn­son, hvis mand og­så blev en del af Fa­der­hu­set.

Til kamp for Gud

Men li­vet i Fa­der­hu­set var me­re end æg­te­skabs­rå­d­giv-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.