Byt­te – byt­te-

Har du pen­ge, så kan du få – men har du in­gen, så må du gå. El­ler byt­te dig frem

BT - - SPAR DIG RIG -

Byt­te, byt­te køb­mand. Al­drig byt­te om igen... ly­der før­ste del af et bør­ne­rim. Egent­lig pud­sigt, for hos køb­mænd byt­ter man ik­ke, dér kø­ber man for pen­ge. Vi er ble­vet så vant til, at pen­ge er ene­ste mønt­fod over­ho­ve­det. Men i min bu­tik byt­ter vi og­så – og det dér med at ‘ byt­te om igen’ – jo da. Vi kan byt­te – igen og igen og igen – så læn­ge beg­ge par­ter får no­get ud af det.

Ud af det blå send­te min store ung­dom­skær­lig­hed en dag en besked på Fa­ce­book. Han var nyskilt ef­ter 16 år og hav­de lyst til at ta­ge en tur i dat­ing­kar­ru­sel­len. Men det dér med at ‘ sæl­ge sig selv på skrift’ var let­te­re sagt end gjort. Der­for hav­de han brug for hjælp til at skri­ve en dat­ing­pro­fil og slut­te­de med at til­fø­je, at han na­tur­lig­vis vil­le be­ta­le.

Og det kom han til, men ik­ke på den må­de, han hav­de fo­re­stil­let sig. Det vi­ste sig nem­lig, at det ik­ke kun var ham, der hav­de brug for mig – jeg hav­de og­så brug for ham. Som ny­bagt selv­stæn­dig mang­le­de jeg akut én, der kun­ne gi­ve mig råd om regn­skabs­fø­rel­se og hjæl­pe med at ska­be over­blik og sund øko­no­mi i min nye biks. Nøj­ag­tig de kom­pe­ten­cer har han i overflod. Og vup­ti, byt­te- byt­te- køb­mand: Jeg la­ver en pro­fil­tekst til dig, du hjæl­per mig med regn­ska­bet? Han var på. Og en uge se­ne­re tal­te vi med rød­vin i glas­se­ne om tal, kær­lig­hed – og gam­le da­ge.

An­det end cool cash

For nog­le år si­den blev jeg fy­ret fra mit kom­mu­ni­ka­tions­job. Ef­ter et par må­ne­der i foster­stil­ling, rej­ste jeg mig, tør­re­de tå­rer­ne bort og meld­te mig un­der de selv­stæn­di­ges fa­ner. Straks meld­te be­ho­vet sig for at få et logo, en visu­el iden­ti­tet og en hjem­mesi­de. Men det ko­ster hur­tigt 10.000 kr. Pen­ge jeg som skrig­grøn selv­stæn­dig kun hav­de vå­de drøm­me om. Men som be­kendt læ­rer nø­den nøgen kvin­de at spin­de. Så jeg ka­ste­de – ik­ke min nøg­ne krop – men mit som­mer­hus i Vej­by Stand på for­hand­lings­bor­det hos de un­ge fy­re i et gra­fisk de­sign­bu­reau. Det vi­ste sig, at de stod og mang­le­de et sted til de­res stra­te­gi- og ud­vik­lings­se­mi­nar. Så de vil­le ger­ne lå­ne mit som­mer­hus mod et logo. Vup­ti, håndslag. Al­le var gla­de.

For­le­den rin­ge­de avi­sen Me­troxpress. De skul­le bru­ge nog­le spa­re­råd til un­ge og fo­re­stil­le­de sig no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.