- køb­mand

BT - - SPAR DIG RIG -

i ret­ning af: 1) Bliv bed­ste ven med din då­se­åb­ner. 2) Køb ind i gen­brugs­bu­tik­ker. 3) Be­søg far og mor om­kring spi­se­tid, og tag va­ske­tø­jet med. Spa­re­råd, som de fle­ste kan reg­ne sig frem til.

Men et af mi­ne bed­ste råd er: Gør dig tan­ker om, hvad du kan, og hvad du har, som du kan byt­te med – i ste­det for at kø­be for pen­ge?

Kort sagt: Hvis vi tæn­ker lidt ud af bok­sen, lig­ger der man­ge go­de byt­te- hand­ler li­ge rundt om hjør­net: – Jeg kan f. eks. skri­ve dat­ing­pro­fi­ler. – Og jeg har et som­mer­hus, som jeg i skri­ven­de stund kom­mer i tan­ke om, at jeg en an­den gang brug­te som bryl­lups­ga­ve, da min barn­doms­ve­nin­de blev gift, og jeg var fat­ti­ge­re end Græken­land. Så jeg gav hen­de og hen­des mand en uges op­hold i mit som­mer­hus ’ Ma­ri­an­ne­lund’.

Tu­sind­vis af kro­ner

Må­ske tæn­ker du: ’ Ja­men jeg kan ik­ke rig­tig no­get, jeg har hel­ler ik­ke rig­tig no­get’. Stop. Vær kre­a­tiv og uden cen­sur. Har du en bil? Bø­ger? Har du en lej­lig­hed, men er ik­ke hjem­me i ef­ter­års­fe­ri­en? Kan du syn­ge? Kan du pas­se børn? Kan du co­a­che? Al­le kan no­get. Al­le har no­get.

Et op­lagt sted at spa­re 500 kr. hver an­den må­ned er hos fri­sø­ren. Jeg vil næ­sten væd­de på, at du har no­get el­ler kan no­get, din fri­sør kan bru­ge. Og 500 kr. hver an­den må­ned er trods alt 3.000 kr om året. Ja ja, tæn­ker du, jeg vil­le al­drig tur­de fo­re­slå min fri­sør at byt­te en tur med sak­sen mod f. eks. ha­ve­ar­bej­de. Det kræ­ver en po­r­tion mod at fo­re­slå en byt­te­han­del, det med­gi­ver jeg. Men jeg kan for­tæl­le, at jeg har spa­ret mini­mum 30.000 kr. de sid­ste fem- seks år på byt­te­hand­ler og der­for få­et mu­lig­he­der, jeg el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.