Det er na­tur våg­ne om nat

Man­ge be­kym­rer sig, hvis de våg­ner om nat­ten. Men det er et helt na­tur­ligt søvn­møn­ster, som må­ske be­skyt­ter mod stress

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers

Di sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald et er vig­tigt, at få ot­te ti­mers sam­men­hæn­gen­de søvn. Så­dan har rå­det lydt i me­re end 100 år. Men de se­ne­re år er for­sker­ne ble­vet op­mærk­som­me på, at det ik­ke fungerer for al­le. Nog­le føl­ger et an­det søvn­møn­ster, hvor de sover cir­ka fi­re ti­mer, lig­ger vå­gen en ti­me el­ler to og så sover tre- fi­re ti­mer igen.

Man­ge af dem går til læ­ge, be­kym­ret over at de ik­ke kan sove. Men den våg­ne pe­ri­o­de er ik­ke et pro­blem, hvis det ik­ke er syg­dom el­ler dy­stre tan­ker, som lig­ger bag. Tvær­ti­mod ty­der bå­de søv­n­eks­pe­ri­men­ter og hi­sto­ri­ske gen­nem­gan­ge på, at det i vir­ke­lig­he­den er vo­res op­rin­de­li­ge søvn­møn­ster – og i hvert fald ik­ke min­dre sundt end ot­te ti­mers sam­let søvn – må­ske sna­re­re tvær­ti­mod.

Den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor Tho­mas We­hr, der har stu­de­ret vo­res døgn­ryt­mer, og er man­den bag de før­ste un­der­sø­gel­ser af vin­ter­de­pres­sion, la­ve­de et for­søg for en del år si­den, hvor en grup­pe fri­vil­li­ge i en må­ned op­holdt sig i mør­ke 14 af døg­nets 24 ti­mer og kun­ne sove, når de vil­le.

» I be­gyn­del­sen sov de 11 ti­mer i træk. Som de fle­ste af os i det mo­der­ne sam­fund var de for­ment­lig i søvnun­der­skud. Men hen mod slut­nin­gen af pe­ri­o­den æn­dre­de det sig mar­kant. Nu faldt de tid­ligt i søvn, sov tre- fem ti­mer, var våg­ne en ti­me el­ler to og sov så igen ind­til dag­gry. An­dre eks­pe­ri­men­ter har si­den vist det sam­me møn­ster, « si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald.

Han til­fø­jer, at an­tro­po­lo­gen Ca­rol Wort­h­man har stu­de­ret en ræk­ke stam­me- og land­brugs­sam­fund uden for den ve­st­li­ge ver­den. Og­så her er det al­min­de­ligt, at med­lem­mer­ne sover af­brudt af en vå­gen pe­ri­o­de.

» Det gi­ver me­ning, hvis man tæn­ker på stør­ste­delen af den tid, hvor men­ne­ske­he­den har le­vet som jæ­ge­re og sam­le­re. Man er sår­bar i søv­nen, så det er prak­tisk, at ik­ke al­le sover på sam­me tid, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Før­ste og an­den søvn

De ot­te ti­mers søvn er først for al­vor ind­ført med in­du­stri­a­li­se­rin­gen, den kun­sti­ge be­lys­ning og vo­res skar­pe op­de­ling af døg­net. Hi­sto­ri­ke­ren Ro­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.