’ Vi spil­ler søvn­rou­let­te’

BT - - KLUMMEN -

Når jeg er ude til fored­rag, bli­ver jeg of­te spurgt, hvad der er vig­tigst, hvis man vil ha­ve et godt hel­bred. Jeg tror, de fle­ste for­ven­ter, at jeg sva­rer mad el­ler fy­sisk ak­ti­vi­tet. For nog­le år si­den vil­le jeg nok ha­ve gjort det, for det er top­vig­ti­ge fak­to­rer.

Men skal jeg pe­ge på én ting, så er det vo­res søvn. Og det er den, vi for­søm­mer mest. Vi har et ’ fuck­ed- up for­hold’ til søvn. Vi spil­ler søvn­rou­let­te og i mod­sæt­ning til klas­sisk, rus­sisk rou­let­te nø­jes vi ik­ke med at put­te én pa­tron i re­vol­ve­rens trom­le. pens ke­mi­ske fa­brik kan kom­me igang med al­le de hel­bre­den­de og genop­byg­gen­de pro­ces­ser, som søv­nen er for­bun­det med. Er min an­ta­gel­se sand, er den yder­li­ge­re et be­vis på, hvor vig­tig søvn er, og hvor ka­ta­stro­falt det er at und­væ­re den.

Kun­stig be­lys­ning, en dag skar­pt delt op i se­kun­der, mi­nut­ter og ti­mer, kon­stan­te krav til at væ­re ef­fek­tiv døg­net rundt og se­ne­st og­så det blå lys fra tv, com­pu­ter, tab­lets og mo­bil­te­le­fo­ner. Alt sam­men er med til at øde­læg­ge vo­res nat­te­søvn og der­med vo­res hel­bred.

Jeg kan mær­ke det på mig selv, hvis jeg ik­ke får søvn nok. Jeg bli­ver ’ grum­py’ – ir­ri­ta­bel. Vi ved fra forsk­ning, at vo­res ev­ne til at træf­fe be­slut­nin­ger bli­ver dår­li­ge­re. Vi bli­ver min­dre sjove at væ­re sam­men med. Vi får min­dre ener­gi til at spi­se sundt og væ­re ak­ti­ve. Et kon­stant søvnun­der­skud sæt­ter sim­pelt­hen gang i en ne­ga­tiv spiral.

Det er na­tur­ligt at ha­ve næt­ter, hvor be­kym­rin­ger el­ler syg­dom hol­der dig vå­gen. Men er du i kon­stant søvnun­der­skud, for­di du ik­ke sæt­ter tid nok af til at sove, plan­læg­ger du en po­ten­ti­el ka­ta­stro­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.