UGENS TEMA Søvn­man­gel

BT - - KLUMMEN -

Vi har la­det den med fem.

Vi sover for lidt, og har mas­si­ve søvn­pro­ble­mer. Hun­dredt­u­sind dan­ske­re ind­lø­ser recept på sove­me­di­cin el­ler sø­ger be­hand­ling, for­di de ik­ke sover godt. Det tror po­k­ker. Vi har i et par hund­re­de år gjort, hvad vi kun­ne for at øde­læg­ge vo­res na­tur­li­ge søvn­møn­ster.

Bå­de dan­ske­re og ame­ri­ka­ne­re ta­ler om at bræn­de sit lys i beg­ge en­der – og det må man si­ge, at vi gør, når det gæl­der søvn. Vi skæ­rer den væk, som var den ren over­flø­dig­hed. Men søv­nen er livsvig­tig for os.

Søvn­man­gel er for­bun­det med en ræk­ke syg­dom­me og over­vægt, og selv­om ik­ke al­le me­ka­nis­mer­ne er kendt, så har søv­nen en fore­byg­gen­de og be­hand­len­de ef­fekt på bå­de fy­si­ske og psy­ki­ske syg­dom­me – og vo­res ge­ne­rel­le triv­sel – som vi bur­de ta­ge me­get me­re al­vor­ligt.

Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke på, hvor man­ge af vo­res nu­væ­ren­de psy­ki­ske li­del­ser, der helt el­ler del­vis skyl­des søvn­pro­ble­mer. Selv­føl­ge­lig er der og­så en omvendt sam­men­hæng: Hvis man er be­kym­ret, sover man of­te dår­ligt. Men man­gel på søvn kan i sig selv ud­lø­se dår­li­ge­re hel­bred.

For ny­lig vi­ste en un­der­sø­gel­se, at nog­le til­fæl­de af de­pres­sion til­sy­ne­la­den­de kan ku­re­res ved at hol­de for­søgs­per­so­ner­ne våg­ne uaf­brudt i tre døgn – og så la­de dem sove. Jeg tror, jeg ved, hvor­for: De­pri­me­re­de sover som re­gel dår­ligt. Men når man bli­ver be­rø­vet al­le for­mer for søvn i tre da­ge, bli­ver man så ud­mat­tet, at man sover igen­nem. For­ment­lig er det før­ste gang i må­neds­vis, at de sover rig­tigt, så hjer­nen og krop-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.