Li­vet er kort, dø­den me­get lang

Hen­ning Man­kells sid­ste bog er en livs­ly­sten for­tæl­ling om kræft, død og li­vets store spørgs­mål

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk gar Qim- temp­lets 5- 6.000 år gam­le mu­re på Mal­ta, til 40.000 år gam­le hu­le­ma­le­ri­er og og­så 100.000 år frem i ti­den, hvor is og gletsje­re for længst har lagt sig over det me­ste af den nord­li­ge halv­kug­le og er smel­tet igen.

Han ta­ger os med til Ma­pu­to, hvor han i en læn­ge­re år­ræk­ke bo­e­de. Han for­tæl­ler om ga­debørn og lø­vej­agt. Vi er med i bi­len på en dra­ma­tisk rej­se ad de ty­ske mo­tor­ve­je, og vi gør holdt med ham i Sa­la­man­ca, hvor han op­le­ver en tje­ner, der får nok af util­fred­se gæ­ster, og en æl­dre kvin­de, der drik­ker sher­ry i mælk og nervøst ven­ter på en skæb­nesvan­ger besked.

Vi sid­der med til bords, da han ef­ter man­ge års savn gen­op­ta­ger kon­tak­ten med den mor, der for­lod ham og tre sø­sken­de i en tid­lig al­der, og vi er med i den ud­lej­nings­bil, der 16. de­cem­ber 2013 kø­rer galt mel­lem Göte­borg og Land­skro­na. Bi­len smadres, men Man­kell kla­rer den.

Få uger se­ne­re får han imid­ler­tid ondt i nak­ken. Han tror, det har no­get med ulyk­ken at gø­re, og be­slut­ter at bli­ve rønt­gen­fo­to­gra­fe­ret. Men smer­ter­ne vi­ser sig at væ­re me­tast­a­ser af en frem­skre­den og uhel­bre­de­lig lun­ge­kræft.

Bo­gen er et styk­ke per­son­ligt sor­g­ar­bej­de, der ræk­ker læn­ge­re ud end Man­kells egen sfæ­re. Og der er hel­ler in­tet – el­ler ik­ke ret me­get – melan­kolsk ved for­tæl­lin­gen. Li­vet er kort, skri­ver han, og dø­den me­get lang. Den­ne bog er en lil­le selv­bi­o­gra­fi sat ind i uni­ver­sets og men­ne­ske­he­dens uen­de­li­ge hi­sto­rie. Det er stort. Ti­tel: En al­vor­lig hi­sto­rie om glæden ved li­vet. For­fat­ter: Hen­ning Man­kell. Si­der: 304. Pris: 300 kr. For­lag:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.