’ Dø­de­ns Gab’ er den bed­ste film – no­gen­sin­de

Sku­e­spil­ler An­ne So­fie Es­per­sen fra se­ri­en ’ Norskov’ er vild med na­tur­vi­den­skab og Ste­ven Spi­el­bergs film

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Job: Kendt sø­ster: Kæ­re­ste: Børn: Adres­se: Ak­tu­el: Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

ho­eg@ bt. dk Fo­to Ni­ko­lai Li­na­res » Jeg lyt­ter me­get til den ame­ri­kan­ske kom­po­nist og sangskri­ver Sufjan Ste­vens og hans pla­de ’ Car­rie & Lowell’. Jeg kan godt li­de den melan­kol­ske stem­ning. Han min­der mig om en an­den af mi­ne fa­vo­rit­ter, Ru­fus Wainwright. « ven­ter på kæm­pe­haj­en. Spi­el­berg gi­ver si­ne sku­e­spil­le­re ut­ro­ligt me­get tid. Og der bli­ver snak­ket in­timt, som om det er en Berg­man- film. Sam­ti­dig er fil­men fuld af klas­si­ske linjer som den med ’ We’re gon­na need a big­ger bo­at.’ Ge­ni­alt. « » Det var med en kunst­ner, der hed­der Fink. Han er fra Eng­land. Jeg de­ler kær­lig­he­den til Fink med mi­ne børn. Det er og­så sundt for bør­ne­ne at læ­re at lyt­te til rig­tig li­ve- mu­sik. Jeg har få­et nok af alt det sing­ba­ck- lort. « » Hver de­cem­ber går he­le fa­mi­li­en til kon­cert med nor­ske Tho­mas Dyb­da­hl. Og vi er ik­ke ale­ne. Sa­len er al­tid fyldt med de sam­me men­ne­sker – år ef­ter år. Jeg el­sker vo­res Dyb­da­hl- tra­di­tion. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.