’’

BT - - NYHEDER - Jan Jo­han­sen ( S), bo­li­gord­fø­rer

Der var for lavt til loft et i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i sid­ste valg­pe­ri­o­de. Men det bli­ver bed­re i den­ne. Det me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes bo­li­gord­fø­rer Jan Jo­han­sen, der sid­ste år som ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer stem­te imod sit eget par­ti og re­ge­rin­gen i dag­pen­ge­spørgs­må­let og støt­te­de En­heds­li­stens for­slag om at hal­ve­re genop­tje­nings­pe­ri­o­den.

Han blev straff et af sin par­ti­le­del­se, der fl åe­de al­le ord­fø­rer­ska­ber­ne af bry­stet på ham. Men be­løn­net af væl­ger­ne, der gav ham en knu­sen­de sejr ved fol­ke­tings­val­get med 10.440 per­son­li­ge stem­mer. Den der kul­tur med top­sty ring er lam­men­de for po­li­tik

» I den for­gang­ne pe­ri­o­de var der for lavt til loft et i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men jeg tror, det bli­ver bed­re i den­ne pe­ri­o­de, « si­ger Jan Jo­han­sen, der er op­stil­let i Ny­borg- kred­sen på Fyn og op­rin­de­ligt spe­ci­a­l­ar­bej­der. ’ Skal kun­ne se mig selv i øj­ne­ne’ Er det for­di I ik­ke læn­ge­re er i re­ge­ring, el­ler for­di du tror, der er hø­je­re til loft et un­der Met­te Fre­de­rik­sen, end der var un­der Hel­le Thor­ningS­ch­midt?

» Beg­ge de­le. Selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get, vi ik­ke er i re­ge­ring. Men der er og­så hø­je­re til loft et un­der Met­te Fre­de­rik­sen. Det er ik­ke no­get, jeg tror. Det er no­get, jeg ved, « si­ger han.

» Den der kul­tur med top­sty­ring er lam­men­de for po­li­tik. Da jeg stem­te imod mit eget par­ti, var det for­di jeg kend­te rig­tig man­ge men­ne­sker, som var ble­vet ramt hårdt af dag­pen­ge­reg­ler­ne, og jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke gø­re an­det. Jeg skal og­så kun­ne se mig selv i spej­let om mor­ge­nen, « si­ger Jan Jo­han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.