’ Par­ti­er­ne er som sek­ter’ ’’

BT - - NYHEDER - Özlem Cekic, tid­li­ge­re med­lem af SF

TOP­STY­RING

Hun for­tæl­ler dels om, hvor­dan hun selv blev fra­ta­get samt­li­ge ord­fø­rer­ska­ber af SFs le­del­se, da hun næg­te­de at stem­me for skat­tere­for­men, og næv­ner fi re an­dre kol­le­ger, som har følt vre­den fra par­ti­top­pen.

» Al­le mi­ne ord­fø­rer­ska­ber blev ta­get fra mig, og jeg måt­te ik­ke læn­ge­re ud­ta­le mig på veg­ne af SF, for­di jeg in­si­ste­re­de på at stem­me imod skat­tere­for­men, der tog pen­ge fra før­tids­pen­sio­ni­ster for at gi­ve skat­te­let­tel­ser til de vel­ha­ven­de juri­ster. Se­ne­re gik det op for mig, at det er så­dan, stort set al­le par­ti­er og de­res le­del­ser på Chri­sti­ans­borg age­rer, « skri­ver hun. Fra­tog Ro­h­de spids­kan­di­da­tur » Ven­stre fra­tog Jens Ro­h­de spids­kan­di­da­tu­ret til eu­ro­pa­par­la­mentsval­get, for­di han hav­de skre­vet en kronik om eu­ro­pa­po­li­tik, hvori han fo­re­slog, at fl ere be­slut­nin­ger skul­le Al­le mi­ne ord­fø­rer­ska­ber blev ta­get fra mig, og jeg måt­te ik­ke læn­ge­re ud­ta­le mig på veg­ne af SF fl yt­tes til Bruxel­les. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tog samt­li­ge syv ord­fø­rer­ska­ber fra ar­bejds­mar­kedsord­fø­re­ren Jan Jo­han­sen, for­di han valg­te at stem­me for En­heds­li­stens for­slag om at for­kor­te genop­tje­nings pe­ri­o­den til dag­pen­ge. En­heds­li­sten valg­te en me­re stil­fær­dig straff eme­to­de til de­res uden­rigs­ord­fø­rer Chri­sti­an Juul, eft er at han gav ud­tryk for, at mi­li­tæ­ret ik­ke kun­ne lø­se al­le pro- ble­mer, og at ko­a­li­tio­nen bur­de gå i di­a­log med Is­la­misk Stat. Hur­tigt kom der en ro­ta­tion af ord­fø­rer­ska­ber­ne, « skri­ver Ôzlem Cekic i Po­li­ti­ken.

Selv Al­ter­na­ti­vet, der an­ses for et rum­me­ligt græs­rod­s­par­ti, slog hårdt ned på in­te­gra­tions­ord­fø­rer Uz­ma An­drea­sen, da hun sag­de, at ind­van­dre­re, der ik­ke vil­le læ­re dansk, skul­le ud­vi­ses af lan­det. Hun måt­te off ent­ligt ta­ge af­stand fra si­ne hold­nin­ger og meld­te sig eft er­føl­gen­de ud af par­ti­et.

» Det er for­stå­e­ligt, at en fol­ke­tings­grup­pe har brug for at træk­ke en græn­se for, hvor langt de en­kel­te med­lem­mer kan ryk­ke sig fra par­ti­linj­en og sta­dig væ­re en del af grup­pen. Men er ud­vik­lin­gen ik­ke gå­et lidt for langt? Ri­si­ke­rer det ik­ke at gå ud over mu­lig­he­der­ne for de­mo­kra­tisk de­bat? « spør­ger Özlem Cekic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.