DAN­MARKS STØR­STE TABLOI­DA­VIS SKAL VÆ­RE END­NU BED­RE ’’ D

BT - - DEBAT - ’ Løh­de har få­et vel­fortjen­te tæsk’

ET VAR VEJ­LE Amts Fol­ke­blad – lo­ka­la­vi­sen, jeg brag­te ud som dreng hjem­me i Hjort­svang – der gjor­de det først. Le­ve­de op til pres­sens til en­hver tid for­nem­ste op­ga­ve. På bor­ger­nes og off ent­lig­he­dens veg­ne at hol­de po­li­ti­ker­ne og an­dre magt­ha­ve­re – i det­te til­fæl­de for­svars­mi­ni­ster Carl Holst – fast på de reg­ler, der gæl­der. Og­så for by­kon­ger, lens­gre­ver og lands­dels­høv­din­ger. VEJ­LE AMTS FOLKEBLADS af­slø­rin­ger blev fulgt op af an­dre. Jyd­ske Ve­st­ky­sten og an­dre af­dæk­ke­de, at Carl Holst hav­de brugt sin skat­te­be­tal­te spin­dok­tor til at fø­re valg­kamp. Det er ham­ren­de ulov­ligt. Her på BT af­slø­re­de vi, at Carl Holsts se­kre­tær i Re­gion Syd­dan­mark hav­de bedt en ta­leskri­ver æn­dre på sin fak­tu­ra, så ud­be­ta­lin­gens præ­ci­se for­mål blev skjult. Al­li­ge­vel blev reg­nin­gen be­talt af re­gio­nen. Da BTs nyhed ram­te for­si­den, valg­te Carl Holst at træk­ke sig. Sa­ger­ne er ik­ke fuldt be­lyst, så vi skal ik­ke dra­ge alt for hånd­fa­ste kon­klu­sio­ner. Men at Holst brød reg­ler­ne og tal­te us­andt, er uden for en­hver dis­kus­sion.

DET ER DEN slags nyhe­der, BT le­ver af. Vi er sat i ver­den for at for­tæl­le vo­res læ­se­re, hvad der sker ude i vir­ke­lig­he­den. Vi gør det på en må­de, der er til at for­stå. Vi gør det, så vo­res 800.000 læ­se­re kan age­re som go­de bor­ge­re i et de­mo­kra­ti. Del­ta­ge i sam­funds­li­vet. Vi gør det via nyhe­der og af­slø­rin­ger, repor­ta­ger og in­ter­view. DET ER BT, der sæt­ter spørgs­måls­tegn ved Skats ek­stremt hår­de be­hand­ling af bor­ger­ne. Det er BT, der un­der­sø­ger kon­ge­hu­set og spør­ger, om det er o. k., at prins Joachim fl yt­ter fra Søn­derjyl­land til vel­ha­ver- enkla­ven Hel­lerup – og at Ale­xan­dra op­pe­bæ­rer apa­na­ge i al evig­hed. Det er BT, der af­dæk­ker Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le. Det er os, der af­slø­rer, at Se og Hør- jour­na­li­sten Ken B. Ras­mus­sen valg­te at skri­ve en ro­man om tys- tys- kil­den, der kun­ne spo­re alt fra de kon­ge­li­ge, over skift en­de stats­mi­ni­stre, til Me­di­na og Cas­per Chri­sten­sen. Kri­mi­nal­stof er no­get, vi pri­o­ri­te­rer højt, og BT er i dén grad på plads og pa­rat til at li­ve- op­da­te­re på bt. dk, når de store dra­ma­er rul­les op i ret­ten. DER ER OG­SÅ man­ge fø­lel­ser på spil i top­spor­tens ver­den. Dem fol­der vi ud over 20 si­der hver dag, li­ge­som vi døg-

DER­FOR BLEV JEG net rundt ser­ve­rer di­gi­ta­le nyhe­der og af­slø­rin­ger om spor­tens stjer­ner. Bå­de hvad de fo­re­ta­ger sig på ba­nen – og uden­for. Og hvor­dan spil­let fo­re­går i kulis­sen. DET MANG­FOL­DI­GE LIV – og hvad man selv kan gø­re – er no­get, der in­ter­es­se­rer BT. Repor­ta­ger, nyhe­der og in­ter­view, der kan gi­ve læ­ser­ne red­ska­ber til at få et bed­re liv. Mo­tion, sund­hed og for­brug. Tip og gu­i­der, man kan bru­ge i sin hver­dag. Og så for­søm­mer BT ik­ke at un­der­hol­de. Vi gi­ver vo­res læ­se­re det sid­ste nye om de stør­ste nav­ne fra fi lm, tv og un­der­hold­nings­ver­de­nen på mo­bi­len, når der er brug for adspre­del­se. BT HAR DE se­ne­ste år over­ha­let vo­res kon­kur­rent og er ble­vet Dan­marks stør­ste tabloi­da­vis, og di­gi­talt er bt. dk num­mer tre blandt lan­dets nyheds­si­tes, må­lt på dag­lig ba­sis. For­di vi la­ver de nyhe­der og af­slø­rin­ger, læ­ser­ne sæt­ter pris på. Det sat­ser vi på at bli­ve end­nu bed­re til. Fra i dag.

Del­tag i de­bat­ten på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Først og frem­mest for­di jeg ik­ke kan hol­de min mund. Ud over det tror jeg og­så, min barn­dom i et sam­fund, hvor man ik­ke måt­te tæn­ke el­ler me­ne, hvad man vil­le, har åb­net mi­ne øj­ne for, hvor vig­tig den ret­tig­hed er. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg var me­get en­ga­ge­ret i sam­funds­fags­ti­mer­ne i gym­na­si­et, og min gym­na­si­e­læ­rer men­te, at jeg bur­de gå ind i po­li­tik. Da jeg blev stu­dent, meld­te jeg mig ind i Det Ra­di­ka­le Ven­stre, men jeg blev først ak­tiv i par­ti­et, da jeg mød­te Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen på mit stu­die. Igen­nem

Mandag den 5. ok­to­ber:

23 kom­men­ta­rer

Tirs­dag den 6. ok­to­ber:

’ Pa­ra­dok­set Lars Løk­ke’

30 kom­men­ta­rer

Ons­dag den 7. ok­to­ber:

’ Tror vi på, at po­li­ti­et hand­le­de ale­ne i Ti­betsa­gen?’

13 kom­men­ta­rer

Tors­dag den 8. ok­to­ber:

’ Løk­kes hånd­vær­ker- fup’

24 kom­men­ta­rer

Fre­dag den 9. ok­to­ber:

’ En god og en dår­lig job­nyhed’

2 kom­men­ta­rer

Lør­dag den 10. ok­to­ber:

’ Le­vako­vic- sa­gen: Lad Hø­jeste­ret ta­le’

15 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

ham be­gynd­te jeg at kom­me med til mø­der og blev her op­for­dret til at stille op for det ene og det an­det. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? En, der har gjort et stort ind­tryk på mig, er tjek­ken Václav Ha­vel. Han stod op mod et to­ta­li­tært re­gi­me og er be­vi­set på, at der nog­le gan­ge kun skal én stærk per­son til at gø­re en for­skel, og jeg me­ner og­så, at det er ty­per som ham, der mang­ler i fl ere af de ara­bi­ske lan­de. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Kun 14 pct. af ver­dens be­folk­ning le­ver i de­mo­kra­ti­ske lan­de, og jeg kæm­per for, at den pro­cent­del skal bli­ve me­get stør­re.

VÁCLAV HA­VEL

Tid­li­ge­re præ­si­dent, Tjek­ki­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.