Er Fre­de­rik­sen de­ment?

BT - - DEBAT - DAG­PEN­GE Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Eft er en pe­ri­o­de med tavs­hed pop­per Met­te Fre­de­rik­sen nu plud­se­lig op med re­to­rik som en ge­ne­ral, der ud­stik­ker or­drer: ’ Jeg vil ha­ve fl ere pen­ge’. På trods af at Met­te Fre­de­rik­sen i den tid­li­ge­re re­ge­ring ik­ke vil­le bru­ge fl ere pen­ge på at for­bed­re dag­pen­ge­reg­ler­ne, vil hun nu ger­ne i op­po­si­tion bru­ge fl ere pen­ge. Men hvem skal be­ta­le?

Som be­kendt er statskas­sen jo tom, og pen­ge­ne må der­for kom­me fra den ene­ste re­el­le ind­tægtskil­de, er­hvervs­li­vet. Her rin­ger en klok­ke, for var det ik­ke Met­te Fre­de­rik­sen, der som nyud­nævnt for­mand for S i et stort in­ter­view be­kendt­gjor­de, at der skul­le sat­ses på er­hvervs­li­vet, for ’ et stærkt er­hvervs­liv er en fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for at kun­ne op­ret­hol­de vel­færds­sta­ten’, lød det, og hun be­dy­re­de, at hun vil­le sam­ar­bej­de med V om at for­bed­re vil­kå­re­ne for virk­som­he­der­ne.

En­ten er Met­te de­ment, el­ler og­så lø­ber hun fra si­ne ord og er nu tilbage i rød for­klæd­ning, som vi ken­der den, med en bom­ba­stisk ta­le om tryg­hed for dag­pen­ge­mod­ta­ge­re og til­sy­ne­la­den­de klar til at bru­ge løs af skat­te­bor­ger­nes pen­ge – skønt en­hver for­nuft ta­ler for, at før­ste punkt må væ­re at til­go­de­se virk­som­he­der­ne ved at fj er­ne top­skat­ten, for så skal der nem­lig nok bli­ve mas­ser af pen­ge til dag­pen­ge­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.