Jørn jok­ker på de le­di­ge

BT - - DEBAT - KON­TANT­HJÆLP Fmd., Lands­for­e­nin­gen Le­di­ges Vil­kår

Hel­le Ni­el­sen

Be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) si­ger i for­bin­del­se med det nye kon­tant­hjælps­ud­spil: ’ Der skal væ­re en ge­vinst for ar­bejds­lø­se, der væl­ger at ta­ge et job’. Han for­sø­ger der­med at ma­ni­p­u­le­re den al­me­ne dan­ske be­folk­ning til at tro, at hvis ba­re kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­ren rej­ser sig fra so­fa­en og går ud i sam­fun­det, så kan han fi nde sig et hvil­ket som helst job. Det er no­get af en vild­fa­rel­se fra mi­ni­ste­rens si­de, for li­ge net­op job fi ndes der nem­lig ik­ke i ho­be­tal af. Men helt uden be­ret­ti­gel­se bli­ver kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­ren i be­folk­nin­gens be­vidst­hed doven og ugi­de­lig.

Man­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re op­le­ver, at de ik­ke har no­get re­elt valg. For ulyks­a­ligt nok er der in­gen ar­bejds­gi­ve­re, der vil ha­ve dem an­sat. Så stop den­ne un­der­tryk­kel­se af sam­funds­grup­per, som i for­vej­en lig­ger ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.