ARE FOR FRED

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015 Kur­de­re er en fol­ke­grup­pe, som le­ver i et bjer­grigt om­rå­de i pri­mært det øst­li­ge Tyr­ki­et, det nord­ve­st­li­ge Iran og det nord­li­ge Irak. En min­dre del af kur­der­nes le­ve­om­rå­de lig­ger og­så i Sy­ri­en og Ar­me­ni­en. Kur­der­ne kal­der selv om­rå­det for ’ Kur­di­stan’. Det vi­des ik­ke præ­cis, hvor man­ge kur­de­re der fin­des, men det an­ta­ges, at tal­let er mel­lem 25 og 30 mio. De fle­ste bor i Tyr­ki­et, Iran og Irak, mens om­kring 200.000 bor i Ar­me­ni­en, og mel­lem én og to mil­li­o­ner bor i Sy­ri­en. Kur­der­ne er et gam­mel no­ma­de­folk, der al­drig har haft sin egen stat. Fol­ke­grup­pen har som min­dre­tal væ­ret un­der­trykt i fle­re af de lan­de, de be­fin­der sig i, og de har der­for, me­re end 100 år - for­gæ­ves - øn­sket de­res egen stat. Det har med­ført ad­skil­li­ge kon­flik­ter. Blandt an­det i Tyr­ki­et, hvor Det Kur­di­ske Ar­bej­der­par­ti ( PKK) greb til vå­ben mod myn­dig­he­der­ne i 1984. Kur­de­re ta­ler kur­disk, som er et sprog med store di­a­lekt­for­skel­le. Og­så skrifts­pro­get er me­get for­skel­ligt, da man f. eks. bru­ger det ara­bi­ske al­fa­bet i Iran, Irak og Sy­ri­en, mens man bru­ger det lat­in­ske al­fa­bet i Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.