’’

BT - - NYHEDER -

Der ud­spil­ler sig li­ge nu et po­li­tisk dra­ma på den an­den si­de af Øre­sund, som i vær­ste fald kan væl­te den sven­ske stats­mi­ni­ster Ste­fan Löf­vens re­ge­ring. Sve­ri­ges i øje­blik­ket an­det stør­ste par­ti i me­nings­må­lin­ger­ne, og den sven­ske pen­dant til Dansk Fol­ke­par­ti, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, er luk­ket ind i var­men igen, ef­ter at en bred po­li­tisk al­li­an­ce i de­cem­ber sid­ste år be­slut­te­de, at par­ti­et skul­le hol­des helt uden for ind­fly­del­se.

Der­med står par­ti­et nu for­an at kun­ne få af­gø­ren­de ind­fly­del­se og brin­ge den nu­væ­ren­de re­ge­ring i min­dre­tal. Det se­ne­ste år har der væ­ret store be­væ­gel­ser i de bor­ger­li­ge par­ti­er, spe­ci­elt Kri­sten­de­mo­kra­ter­na, for at fø­re en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik. Det er især ung­doms­po­li­ti­ker­ne, der ger­ne ser en linje, der lig­ger tæt­te­re på den dan­ske

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, ph. d. i in­ter­na­tio­na­le stu­di­er

og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

» Ste­fan Löf­vens har en me­get van­ske­lig tid for­an sig. På sigt kan re­ge­rin­gen bli­ve væl­tet på kon­kre­te po­li­ti­ske spørgs­mål. F. eks. næ­ste års fi­nans­lov. I så­dan et til­fæl­de kan Ste­fan Löf­ven væl­ge at gå af el­ler ud­skri­ve et ek­stra­or­di­nært valg, « si­ger ph. d. i in­ter­na­tio­na­le stu­di­er og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Det lå i kor­te­ne, at det vil­le bli­ve en po­li­tisk tur­bu­lent tid i Sve­ri­ge ef­ter riks­dags- val­get i sep­tem­ber sid­ste år.

Mo­de­ra­ter­nas da­væ­ren­de for­mand og stats­mi­ni­ster Fredrik Re­in­feldt kun­ne re­elt ha­ve be­holdt mag­ten, hvis det ik­ke var for­di, han af­vi­ste at sam­ar­bej­de med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, der tord­ne­de frem med en væl­ger­til­slut­ning på knap 13 pct. Hav­de flest stem­mer I ste­det over­gik mag­ten til Ste­fan Löf­ven og den rød­grøn­ne blok, som hav­de flest stem­mer, men alt­så ik­ke fler­tal­let.

Lüf­ven be­bu­de­de i før­ste om­gang nyvalg, men i ste­det ind­gik samt­li­ge par­ti­er i Riks­da­gen den om­dis­ku­te­re­de de­cem­ber­af­ta­le, der skul­le hol­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na uden­for ind­fly­del­se. Over­rump­le æl­dre par­ti­kol­le­ger Den af­ta­le er nu død, ef­ter at det lyk­ke­des en ung­doms­be­væ­gel­se i Kri­sten­de­mo­kra­ter­na un­der par­tiets års­mø­de at over­rum­b­le de­res æl­dre par­ti­kol­le­ger og tvin­ge par­ti­et til at for­la­de de­cem­ber­af­ta­len.

Se­ne­re er­klæ­re­de det store bor­ger­li­ge par­ti Mo­de­ra­ter­na og­så af­ta­len for død.

Iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen skal op­gø­ret ses i ly­set af en ung­doms­be­væ­gel­se, der ger­ne vil fø­re en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik.

» Det se­ne­ste år har der væ­ret store be­væ­gel­ser i de bor­ger­li­ge par­ti­er, spe­ci­elt i Kri­sten­de­mo­kra­ter­na, for at fø­re en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik. Det er især ung­doms­po­li­ti­ker­ne, der ger­ne ser en linje, der lig­ger tæt­te­re på den dan­ske. Asyl­til­strøm­nin­gen har sat tem­po­et op for den hold­nings­æn­dring. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.