DF: Støjbergs po

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GE der bragt an­non­cer i li­ba­ne­si­ske me­di­er, hvor re­ge­rin­gen ad­va­re­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter om de nye, stram­me reg­ler. Tys­kland, flygt­nin­ge­ne pres­se­de de dan­ske græn­ser, og det he­le gik fuld­stæn­dig i stå. Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for vi ik­ke for længst har ind­gå­et en af­ta­le om ind­føds­ret. Og hvor­for skal det ta­ge så lang tid, før vi kom­mer i gang med an­dre em­ner som asyl, fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, per­ma­nent op­hold osv. Der er nok at ta­ge fat på, « si­ger Martin Hen­rik­sen. Enig­hed i blå blok før val­get DF har mas­ser af ide­er, som sand­syn­lig­vis vil de­le dan­sker­ne. F. eks. at gø­re det svæ­re­re for asylan­sø­ge­re at få bo­lig og fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger.

» Asy­l­om­rå­det og fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det bur­de ha­ve væ­ret hånd­te­ret al­le­re­de. For selv om vi har la­vet stram­nin­ger, kan vi jo nøg­ter­nt se, at det ik­ke har brem­set til­strøm­nin­gen. Skal flygt­nin­ge f. eks. væ­re bed­re stil­let end dan­ske­re, når det gæl­der ad­gan­gen til at få en bo­lig? Vi bør og­så stram­me flygt­nin­ges ad­gang til at få fa­mi­li­en til Dan­mark. F. eks. kun­ne man ta­ge den tid­li­ge­re re­ge­rings stram­ning over­for et min­dre­tal af flygt­nin­ge­ne og la­de det gæl­de for al­le - alt­så at der skal gå et år, før man kan sø­ge om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Det er hel­ler ik­ke ri­me­ligt, at den dan­ske stat be­ta­ler fly­bil­let­ter­ne, når asylan­sø­ge­re skal ha­ve de­res fa­mi­li­er til Dan­mark. Det var vi eni­ge om i blå blok før val­get. Hvor­for kan vi ik­ke ret hur­tigt bli­ve eni­ge om det ef­ter val­get, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Trods pres­set på græn­sen er der fak­tisk ind­til nu kom­met fær­re flygt­nin­ge til lan­det end sid­ste år, nem­lig 9.300 mod 11.000 ved sam­me tid sid­ste år. Men 2014 var og­så et re­kordår. Der kom i alt 15.000 i he­le 2014, og det er det stør­ste tal si­den kri­gen i Bos­ni­en i 1990er­ne. Det nor­ma­le tal for et år er 5- 6.000.

» De væl­ter ind nu. Jeg tror fak­tisk, der er kom­met fær­re, for­di der er kom­met en ny re­ge­ring. Vi har stram­met op og sendt nog­le kla­re sig­na­ler ud i ver­den. No­get af det, vi har gjort, vir­ker, og jeg tror, det vil­le ha­ve væ­ret me­get vær­re, hvis der ik­ke var kom­met et re­ge­rings­skif­te, Men der er ik­ke kon­trol over si­tu­a­tio­nen. Vi har ik­ke af­gø­ren­de brem­set til­strøm­nin­gen. «

Vi I pres­se re­ge­rin­gen i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne?

» In­den jul er det op­lagt at se på asyl og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, per­ma­nent op­hold, tå­lt op­hold og ud­vis­nings­reg­ler. «

Hvad med kon­ven­tio­ner­ne - skal vi bry­de dem?

» Hvis vi skal væl­ge mel­lem kon­ven­tio­ner og det, der er det rig­ti­ge for Dan­mark, så må vi væl­ge det, der er det rig­ti­ge for Dan­mark. Man ta­ler om Dan­marks for­plig­tel­se over­for kon­ven­tio­ner­ne. Hvor­for ta­ler vi ik­ke om po­li­ti­ker­nes for­plig­tel­se og for de­res land og de­res væl­ge­re, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.