’’

BT - - NYHEDER - Martin Hen­rik­sen

An­tal­let 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: Asy­l­om­rå­det og fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det bur­de ha­ve væ­ret hånd­te­ret al­le­re­de. For selv om vi har la­vet stram­nin­ger, kan vi jo nøg­ter­nt se, at det ik­ke har brem­set til­strøm­nin­gen

la­der 2015 til at sæt­te en ke­de­lig re­kord: 700.000 men­ne­sker er flyg­tet til Ve­sten, for­di der er krig og uro i de­res hjem­land. Tal­let er der­med det hø­je­ste si­den 90’ er­ne, hvor kri­gen ra­se­de på Bal­kan. 330.700 men­ne­sker er flyg­tet i de før­ste seks må­ne­der af 2014, hvil­ket sva­rer til en stig­ning på 24 pro­cent sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de for­ri­ge år. Det op­ly­ser FNs flygt­nin­ge­kom­mis­sa­ri­at UNHCR

af asylan­sø­ge­re til Dan­mark ser og­så ud til at nå sam­me højde som re­kordå­ret 2014. 3.855 5.115 3.806 6.184 7.557 14.729 ( esti­me­ret) 15.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.