’’

BT - - NYHEDER - Martin Hen­rik­sen

Den ene dag vil Ven­stre ik­ke ta­ge imod en kvo­te fra EU, og den næ­ste dag vil de godt. Hvem hav­de tro­et, at Ven­stre ef­ter val­get vil­le si­ge: Vi står i en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, vi ta­ger li­ge 1.000 ek­stra flygt­nin­ge

Men så be­gynd­te store grup­per flygt­nin­ge at kryd­se den dan­ske græn­se, van­dre på mo­tor­ve­je­ne og næg­te at la­de sig re­gi­stre­re. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen til­bød at hjæl­pe den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel ved at ta­ge 1.000 ek­stra flygt­nin­ge. Og iføl­ge DF gik ar­bej­det med at æn­dre ud­læn­din­ge­reg­ler­ne i stå.

» Det be­gynd­te rig­tig godt. Vi fik hur­tigt la­vet en af­ta­le om at stram­me op på asy­l­om­rå­det med den nye start­hjælp og be­græn­set ad­gang til bør­ne­check og fol­ke­pen­sion. Det var en god be­gyn­del­se, der lo­ve­de godt for det frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de.

Det var me­nin­gen, at vi skul­le dis­ku­te­re yder­li­ge­re op­stram­nin­ger, når vi mød­tes før Fol­ke­tin­gets åb­ning. Men plud­se­lig in­vi­te­re­de Mer­kel så en mas­se men­ne­sker til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.