V: Vi må væ­re re­a­li­sti­ske

BT - - NYHEDER -

TÅ­L­MO­DIG­HED Ven­stre vil og­så ger­ne stram­me ud­læn­din­ge­reg­ler­ne, men ik­ke så hur­tigt, som DF øn­sker. » Jeg ved godt, at Martin Hen­rik­sen ger­ne vil ha­ve gen­nem­ført al­le mu­li­ge stram­nin­ger i lø­bet af den næ­ste må­ned. Men der er alt­så et lov­pro­gram, der skal til­pas­ses fol­ke­ting­s­år­et, og vi kan ik­ke ved­ta­ge al­ting på en gang, « si­ger Ven­stres ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth.

» Vi har jo og­så la­vet stram­nin­ger, og jeg er sik­ker på, at de kom­mer til at vir­ke, men det er svært at se det på tal­le­ne al­le­re­de nu. Vi er vir­ke­lig in­ter­es­se­re­de i at stram­me, men vi må og­så væ­re re­a­li­sti­ske. Der er man­ge kom­men­de for­hand­lin­ger, hvor vi jo skal sik­re, at vi kan bli­ve eni­ge med bå­de DF og Li­be­ral Al­li­an­ce. « I lej­re i Grøn­land. » Det er klart, at DF har en in­ter­es­se i at sig­na­le­re, at de øn­sker end­nu hår­de­re stram­nin­ger. Og det er hel­ler ik­ke det he­le, der er li­ge re­a­li­stisk. F. eks. har de jo fo­re­slå­et, at asylan­sø­ge­re kan bo i lej­re i Grøn­land. Det vil væ­re så dyrt, at vi li­ge så godt kun­ne pla­ce­re dem på et rum­skib sam­men med An­dreas Mo­gen­sen, « si­ger Marcus Knuth.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har ik­ke haft mu­lig­hed for at kom­men­te­re kri­tik­ken, da hun er bort­rejst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.