Her er den jy­ske ulv

BT - - NYHEDER -

VILDT vi­ser en vok­sen, tynd ulv med kort som­mer­pels, er net­op ble­vet of­fent­lig­gjort på Na­tursty­rel­sens hjem­mesi­de. Ul­ven er tilbage Selv om bil­le­det er ty­de­ligt, er det ik­ke mu­ligt at se, om det er en han- el­ler hun- ulv.

Ef­ter knap 200 års fra­vær er ul­ven tilbage i Dan­mark. Det blev før­ste gang med sik­ker­hed be­kræf­tet, da en død ulv blev fun­det i Na­tio­nal­park Thy i Nord­jyl­land i novem­ber 2012. Si­den er der ob­ser­ve­ret fle­re ul­ve og ind­sam­let dn­a­spor i det me­ste af Jyl­land.

Tid­li­ge­re fo­tos af dan­ske ul­ve har of­test væ­ret uty­de­li­ge og mør­ke, hvil­ket hæn­ger sam­men med, at ul­ve er mest ak­ti­ve om nat­ten, og der­for of­test bli­ver fo­to­gra­fe­ret i tus­mør­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.