Lyk­ke­li­ge dag

BT - - NYHEDER -

tion bram­fri hu­mor. Før han blev am­bas­sa­dør i Dan­mark, var Ru­fus Gif­ford fi­nans­di­rek­tør for Ba­ra­ck Oba­mas præ­si­dent­kampag­ne. Om­kring 100 ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer var med til bryl­lup­pet på Kø­ben­havns Rå­d­hus, hvor am­bas­sa­dø­ren blev gift med sin part­ner, dyr­læ­gen Step­hen DeVin­cent.

» Vi er så tak­nem­me­li­ge for og­så at kun­ne stå her, på det­te sym­bol­ske sted, om­gi­vet af så man­ge go­de ven­ner og ra­re men­ne­sker. Det be­ty­der alt for os, at vi nu og­så kan bli­ve gift her.

I lan­det, der skab­te even­ty­ret. Nu skal vi ska­be vo­res eget even­tyr, « lød det fra Ru­fus Gif­ford kort ef­ter vi­el­ses­ce­re­mo­ni­en, der fandt sted i den store rå­d­hus­sal og med over­borg­me­ster Frank Jen­sen ( S) som borgerlig gif­te­fo­ged.

» Det be­ty­der ko­los­salt me­get for mig, at jeg fik mu­lig­hed for at vie Ru­fus og Step­hen, som jeg ken­der væl­dig godt. De er beg­ge to skøn­ne men­ne­sker. Da Step­hen fri­e­de til Ru­fus på hans 40- års fød­sels­dag tal­te vi om, at det kun­ne væ­re en op­lagt mu­lig­hed at bli­ve gift her på rå­d­hu­set, « sag­de Frank Jen­sen, der var godt til­freds med, at København som by at­ter slog et slag for ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der.

» Det sen­der et vig­tigt sig­nal, at de har valgt at bli­ve gift i København. Det er vig­tigt for bå­de dem og for København, hvor det he­le be­gynd­te. « Fest he­le nat­ten Ud­over Frank Jen­sen var de to for­hen­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­stre, Ni­co­lai Wam­men og Mo­gens Jen­sen, og­så med til bryl­lup­pet på rå­d­hu­set. Ef­ter ce­re­mo­ni­en blev gæ­ster­ne kørt vi­de­re til sel­ve fest­lig­he­der­ne i den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør­bo­lig på Strand­vej­en nord for København.

» Nu skal vi ba­re fe­ste he­le nat­ten med go­de ven­ner. Det glæ­der jeg mig me­get til, « sag­de Ru­fus Gif­ford, før han sat­te sig i sin pans­re­de, sor­te li­mou­si­ne. Med sin part­ner - samt æg­te­fæl­le - ved sin si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.