Familiekrig u

BT - - NYHEDER -

grisk­hed har skabt splid mel­lem dem, der al­le er en del af Dan­marks 21. ri­ge­ste fa­mi­lie, og som til­sam­men sid­der på en for­mue, der an­slås at væ­re på ca. fi re mia. kr.

De hø­rer til Dan­marks ab­so­lut­te over­klas­se, der sjæl­dent - el­ler al­drig - in­vi­te­rer off ent­lig­he­den ind, hvor det gør ondt. Men to­baks­ar­vin­ger­ne i fa­mi­li­en Færch er en und­ta­gel­se. For Færch’er­ne har nu man­ge gan­ge væ­ret i me­di­er­ne pga. de hår­de, in­ter­ne fa­mi­lie­stri­dig­he­der.

Må­ske er Færch- fa­mi­li­ens op­gør hi­sto­ri­en om vel­ha­ven­de men­ne­sker, som sø­ger det, der ik­ke kan kø­bes for pen­ge: An­se­el­se og respekt. El­ler må­ske er de se­ne­ste års slags­mål blot end­nu et ek­sem­pel på, hvor galt det kan gå, når ar­vin­ger over­ta­ger fa­mi­li­ens livs­værk. Et ik­ke ukendt sce­na­rie i gam­le fa­mi­li­er, hvor mæ­ce­ner er gå­et bort, og sta­fet­ten ik­ke er ble­vet gi­vet or­dent­ligt vi­de­re til de næ­ste.

Tilbage står i hvert fald, at det er en form for fa­mi­lie­tra­ge­die, der nu ud­spil­ler sig i Østre Lands­ret, hvor mor og dat­ter sid­der over for hin­an­den.

Den hol­land­sk- fød­te 84- åri­ge Ras­mus Færch: Drift ig iværk­sæt­ter, der grund­læg­ger R. Færch’s Cigar og To­baks­fa­brik­ker, som se­ne­re fu­sio­ne­res med an­dre virk­som­he­der og bli­ver til Skan­di­na­visk

To­baks­kom­pag­ni. kvin­de Ti­ne­ke Færch fast­hol­der stæ­digt, at hun er ble­vet snydt og bed­ra­get af sin egen dat­ter Me­ret­he Færch. Kri­gen brød ud, eft er at de to i 2006 ind­gik en 57 mio. kr. stor ak­tie­han­del.

Eft er hand­len blev vær­di­en af ak­tier­ne man­gedoblet, og ankla­gen mod dat­te­ren går på, at hun har fra­nar­ret sin mor en mil­li­onfor­mue - med hjælp fra mo­de­rens eg­ne rå­d­gi­ve­re - i et stør­re, vel­til­ret­telagt og dra­ma­tisk kom­plot.

Der­for sid­der den æl­dre kvin­de i sin grøn­ne spad­se­red­ragt, sin per­fek­te ma­keup og sit op­sat­te, grå hår i Østre Lands­ret, fl an­ke­ret af si­ne to ad­vo­ka­ter, og sku­ler over til dat­te­ren, der af­vi­ser al­le be­skyld­nin­ger og næg­ter at be­ta­le de me­re end 200 mio. kr. som Ti­ne­ke Færch, eft er at ha­ve tabt sa­gen i by­ret­ten sid­ste år, kræ­ver. Og det er må­ske ik­ke helt til­fæl­digt, at den 84- åri­ge er så stå­l­fast, som hun er. For kig­ger man i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, lig­ger det til Færch’er­ne at væ­re hård­fø­re.

De­res slægt kan spo­res tilbage til mid­delal­de­ren, men det er Ras­mus Færch, der le­ve­de fra 1841 til 1911, som i dag bli­ver truk­ket frem som grund­læg­ge­ren af den to­baks­virk­som­hed, som eft er etab­le­rin­gen i 1869 har gjort eft er­kom­mer­ne til nog­le af lan­dets mest vel­ha­ven­de men­ne­sker. Så­dan be­gynd­te det Even­ty­ret be­gynd­te i yd­my­ge, le­je­de lo­ka­ler, men i 1873 fl yt­te­de den drif­ti­ge iværk­sæt­ter Ras­mus Færch sin to­baks­fa­brik til Øster­ga­de i cen­trum af den jy­ske provins­by Holste­bro.

De føl­gen­de år­ti­er vok­se­de virk­som­he­den, li­ge­som nye byg­nin­ger blev op­ført i Holste­bros Øster­ga­de­kvar­ter. Men fo­re­ta­gen­det kun­ne med ti­den ik­ke stå ale­ne. Der­til vil­le frem­ti­dens kon­kur­ren­ce bli­ve for svær, er­kend­te da­ti­dens frem­sy­ne­de Færch’er.

Små hund­re­de år eft er at R. Færch’s Cigar og To­baks­fa­brik­ker blev grund­lagt, blev virk­som­he­den i 1961 fu­sio­ne­ret med to af da­ti­dens an­dre før­en­de to­baks­fa­brik­ker, kø­ben­havn­ske Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker og C. W. Obel fra Aal­borg.

Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni blev der­med skabt, og Ras­mus

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015 Fær­chs eft er­kom­me­re, fætre­ne Jør­gen og Ste­ner Færch, fi k 15 pct. af Skan­di­na­visk Hol­ding, som kon­trol­le­re­de Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni.

Eft er to­baks- fu­sio­nen fl yt­te­de Ste­ner Færch med sin fa­mi­lie, her­un­der hu­stru­en Ti­ne­ke Færch, til København og si­den Ved­bæk, nord for ho­ved­sta­den, mens fæt­te­ren Jør­gen Færch blev på Holste­bro- eg­nen med sin fa­mi­lie.

Si­den da har man talt om den jy­ske og den sjæl­land­ske gren af Færch- fa­mi­li­en.

I 1969 ka­ste­de Færch’er­ne sig over pro­duk­tion af pla­stem­bal­la­ge. Fir­ma­et Færch Plast blev etab­le­ret og vok­se­de sig si­den til en in­ter­na­tio­nal ma­sto­dont in­den for em­bal­la­ger til fø­de­va­re­in­du­stri­en.

Nu hav­de fa­mi­li­en to gul­dæg: de vær­di­ful­de to­baks- ak­tier og plastvirk­som­he­den. Beg­ge de­le blev lagt i sel­ska­bet Færch Hol­ding, som de to Færch- gre­ne eje­de i fæl­les­skab. Dog hav­de jy­der­ne 52 pct. mod sjæl­læn­der­nes 48 pct. af de stem­me­be­ret­ti­ge­de A- ak­tier.

Og så skul­le man må­ske tro, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.