Den fi lter

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

Ti­ne­ke Færch: Den ak­tu­el­le strids ene ho­ved­per­son. En­ke eft er Ste­ner Færch, der er eft er­kom­mer af Ras­mus Færch. An­kla­ger sin dat­ter for at ha­ve ført hen­de bag ly­set og snydt hen­de. Nu kræ­ver hun fl ere hund­re­de

mil­li­o­ner kro­ner.

Erik Ste­ner Færch: Bror til Me­ret­he Færch. Har fl ere gan­ge ind­ledt hår­de an­greb mod den

jy­ske del af fa­mi­lie. Den­ne ar­ti­kel er ble­vet til på­bag­grund af fl ere bag­grund­s­in­ter­view, iagt­ta­gel­ser fra Østre Lands­ret, ar­tik­ler fra BT, Ber­ling­s­ke, Dag­bla­det Holste­bro og Jyl­lands- Po­sten samt bo­gen ‘ Færch - fa­mi­li­en, mag­ten og pen­ge­ne’. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få kom­men­ta­rer fra Færch- fa­mi­li­ens ho­ved­per­so­ner. Me­ret­he Færch: Den ak­tu­el­le strids an­den ho­ved­per­son. Har i fl ere år lig­get i en bit­ter strid

med Ti­ne­ke Færch.

Den 84- åri­ge Ti­ne­ke Færch solg­te i 2006 A- ak­tier i Færch Hol­ding til dat­te­ren Me­ret­he Færch. I 2008 blev vær­di­en af ak­tier­ne man­gedoblet, da Færch Hol­dings to­baksak­tier blev solgt til ame­ri­kan­ske Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co. Ti­ne­ke Færch har tabt rets­sa­ger mod si­ne ad­vo­ka­ter for dår­lig og uet­isk rå­d­giv­ning. I 2011 op­sag­de Ti­ne­ke Fær­chs da­væ­ren­de ad­vo­kat købs­aft alen, for­di Me­ret­he Færch ik­ke hav­de over­holdt be­tin­gel­sen om, at hun skul­le eje ak­tier­ne i fuld­stæn­digt sæ­re­je. I 2014 tab­te Ti­ne­ke Færch sa­gen i by­ret­ten mod Me­ret­he Færch Nu kø­rer sa­gen ved Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.