’’

BT - - NYHEDER - Erik Ste­ner Færch

Ejen­dom­me­ne er hand­let på en må­de, som klart in­di­ke­rer, at de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer i Færch Hol­ding er ble­vet snydt Færch’er­ne vil­le leve lyk­ke­ligt til de­res da­ges en­de. Men de se­ne­re år, ef­ter at fætre­ne Jør­gen og Ste­ner Færch er gå­et bort, er kri­ge­ne mel­lem jy­der­ne og sjæl­læn­der­ne fl ere gan­ge brudt ud i lys lue.

I 2006 solg­te Færch Hol­ding god­set Kaas Ho­ved­gård, som hav­de væ­ret i fa­mi­li­ens eje si­den 1954, og do­mi­cilet i Holste­bro til Fær­ch­fon­den i det, der i me­di­er­ne blev kaldt en ‘ svært gen­nem­sku­e­lig ejen­doms­han­del’.

Sjæl­land­ske Ti­ne­ke Færch, der eft er sin mand Ste­ner Fær­chs død i 2005 hav­de ar­vet stem­me­ret­ten i fa­mi­lie­fi rma­et, men­te, at ejen­dom­me­ne var ble­vet solgt for op mod 100 mio. kr. un­der mar­kedspri­sen. Hen­des søn, Erik Ste­ner Færch, bak­ke­de op og an­kla­ge­de sin grand­ku­si­ne Lo­ne Færch, som eft er sin far Jør­gen Fær­chs død i 1997 blev indsat som di­rek­tør i Færch Hol­ding, for at fø­re sin egen fa­mi­lie bag ly­set.

» Ejen­dom­me­ne er hand­let på en må­de, som klart in­di­ke­rer, at de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer i Færch Hol­ding er ble­vet snydt, « sag­de han.

Jy­der­ne af­vi­ste ankla­gen, og i dag ejes ejen­dom­me­ne fort­sat af Fær­ch­fon­den. Krig på tværs af lan­det Et an­det op­sigtsvæk­ken­de slags­mål fandt sted i 2013, hvor sjæl­læn­der­ne be­skyld­te jy­der­ne for at ly­ve. Den­ne gang var det stri­den om frem­ti­den for Færch Plast, der blev om­drej­nings­punk­tet. I Dag­bla­det Holste­bro af­vi­ste den jy­ske grens over­ho­ved Lo­ne Færch, at der var pla­ner om at sæl­ge plast- im­pe­ri­et. Af­vis­nin­gen kom, eft er at jy­der­ne og Me­ret­he Færch - fra den sjæl­land­ske gren - hav­de for­søgt at kø­be min­dre an­parts­ha­ve­re ud af Færch Hol­ding i et for­søg på at få kon- trol over en stør­re del af sel­ska­bet. I en som­mer- we­e­kend gik sjæl­læn­der­ne til an­greb i en annonce i Dag­bla­det Holste­bro, hvor de be­skyld­te den jy­ske fa­mi­lie- gren, ‘ Lo­ne Færch & Co.’, for at ly­ve om frem­ti­den for Færch Plast.

» An­non­cer­ne er di­rek­te aff ødt af den af­magt, der fø­les ved, at fa­mi­li­ens ga­l­o­pe­ren­de uhæ­der­lig­hed fort­sæt­ter uhæm­met. Her er ta­le om, at blom­sten af Dan­marks bund­fald fort­sat me­ner, at de kan gø­re, som det pas­ser dem, og in­gen gør no­get for at stop­pe det, « skrev Erik Ste­ner Færch til BT.

I sam­me om­bæ­ring be­skyld­te han sin jy­ske fa­mi­lie for at ‘ ma­ni­p­u­le­re’ og for at væ­re ‘ grisk’.

Året eft er - i 2014 - blev Færch Plast solgt til ka­pi­tal­fon­den EQT for 1,8 mia. kr. Eft er­føl­gen­de blev det gam­le hol­dings­el­skab op­løst, mens ar­vin­ger­ne end­nu en gang blev for­gyldt.

Det var de og­så ble­vet i 2008, da to­baks­gi­gan­ten Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co gik på ind­køb i Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni. Der score­de Færch’er­ne en ge­vinst på 2,6 mia. kr., der blev for­delt mel­lem fa­mi- lie­med­lem­mer­ne. På trods af at mil­li­ar­der fl ere gan­ge er reg­net ned over Færch’er­ne, teg­ner der sig - set ude­fra - et bil­le­de af, at det me­ste af, hvad den jy­ske fl øj i de se­ne­ste ti år har fo­re­ta­get sig, er ble­vet an­fæg­tet af den sjæl­land­ske fa­mi­lie.

Men i de se­ne­re år er sjæl­læn­der­ne og­så be­gyndt at be­kri­ge hin­an­den in­ter­nt. Si­den mandag har Me­ret­he Færch og Ti­ne­ke Færch sid­det i hver sin bås un­der de fem, ly­se PH- kog­ler, der ly­ser retslo­ka­let op. Sa­gen hand­ler om, hvor­vidt Ti­ne­ke Færch i 2006 blev ført bag ly­set, da Me­ret­he Færch køb­te ak­tier for 57 mio. kr. af hen­de. I dag me­ner Ti­ne­ke Færch, at Me­ret­he Færch vid­ste, at ak­tier­nes vær­di se­ne­re vil­le bli­ve man­gedoblet.

Al­le­re­de i 2004 modt­og Færch Hol­ding et køb­stil­bud fra Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co, BAT, på me­re end 20 mia. kr. for sel­ska­bets to­baksak­tier. Køb­stil­bud­det blev af­vist, men se­ne­re fi k BAT for­købs­ret til ak­tier­ne - og det var BATs op­køb i 2008, der man­gedob­le­de vær­di­en af Me­ret­he Fær­chs ak­tier.

Det er dis­se for­hold som Ti­ne­ke Færch på­står, at hun - i mod­sæt­ning til Me­ret­he Færch- skal ha­ve væ­ret uvi­den­de om, da ak­tie­hand­len fandt sted i 2006. Den 84- åri­ge kvin­de me­ner og­så, at hun blev pres­set til at sæl­ge ak­tier­ne til dat­te­ren af bl. a. fa­mi­li­ens rå­d­gi­ve­re.

Eft er hand­len blev Ti­ne­ke Færch så ra­sen­de, at hun i 2007 meld­te dat­te­ren til po­li­ti­et, hvor­eft er Me­ret­he Færch re­tur­ne­re­de Ti­ne­ke Fær­chs ju­le­ga­ver til bør­ne­bør­ne­ne. Ti­ne­ke Færch ind­led­te si­de­lø­ben­de et fron­ta­lan­greb mod de rå­d­gi­ve­re, som hav­de bi­stå­et hen­de og dat­te­ren, som blev an­kla­get for dob­bel­trol­le og dår­lig ad­vo­katskik.

Men dis­se an­greb blev un­der­kendt i ad­vo­kat­næv­net og i ad­vo­ka­t­rå­det, li­ge­som det ved dom­sto­le­ne og­så end­te med ne­der­lag til Ti­ne­ke Færch, der des­u­den tab­te den ak­tu­el­le sag i by­ret­ten i Hels­in­gør sid­ste år. Men gi­ve op gør hun alt­så ik­ke.

Tilbage står spørgs­må­le­ne: Blev Ti­ne­ke Færch snydt og bed­ra­get af sin egen fa­mi­lie og rå­d­gi­ve­re? El­ler fo­re­gik alt eft er bo­gen?

Kri­gen fort­sæt­ter i mor­gen i Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.