Skat­te­kro­ner brugt på dy­re stu­di­e­tu­re

BT - - NYHEDER -

FRÅS frem­går det, at kun fem af ti­mer­ne i lø­bet af den uge var fag­ligt re­le­van­te. Og det var vel at mær­ke in­klu­siv frokost.

’ På rej­se til Fl­o­ri­da i USA ud­gør det fag­li­ge ind­hold et fem ti­mers be­søg ( inkl. frokost) på Tampa Havn samt et be­sty­rel­ses­mø­de. Iføl­ge tu- Leif Skov, Ni­els Åge­sen, Car­sten Sch­midt, Per Kri­sti­an­sen, Flem­m­ing Jør­gen­sen og Kaj Bloch Jen­sen, var med på tu­ren, der ko­ste­de skat­tey­der­ne 290.000 kr. - for fem ti­mers re­le­vant in­for­ma­tion. Tyndt pro­gram En af del­ta­ger­ne på tu­ren i marts, Chris­ta Laur­sen, in­drøm­mer over for TV Syd, at pro­gram­met var tyndt, men slår sam­ti­dig fast, at hun blev klogere af at væ­re med på tu­ren.

» Jeg sy­nes, jeg har få­et no­get ud af det. Når man er på så­dan nog­le tu­re, så er det jo ik­ke kun det, du hø­rer, og det du ser. Det er og­så de tan­ker, der plan­ter sig in­de i ho­ve­d­et, hvor man så dis­ku­te­rer vi­de­re bag­ef­ter, « si­ger Chris­ta Laur­sen til TV Syd.

Ons­dag valg­te be­sty­rel­ses­for­man­den for hav­nen, Tor­kild Chri­sten­sen, at træk­ke sig, og se­ne­st har den tid­li­ge­re for­mand og nu­væ­ren­de med­lem af hav­ne­be­sty­rel­sen Leif Skov og­så valgt at træk­ke sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.