Jeg kan ik­ke sid­de stille

BT - - NYHEDER -

VILD MED DANS

Nu har den 50- åri­ge ch­eftræ­ner sat si­ne slid­te fod­bold­fød­der på en helt ny ba­ne. Og på trods af at der i fug­le­flugt kun er kort af­stand mel­lem det grå dan­se­gulv i Vild med dans- stu­di­et på Ama­ger og Fremad Ama­gers grøn­ne fod­bold­ba­ne, er der en af­grund til for­skel på de to ver­de­ner.

Bort­set fra ’ Faxe’s ind­le­vel­ses­ev­ne. For selv om de knop­pe­de fod­bold­støv­ler er skif­tet ud med højhæ­le­de dan­sesko, le­ver han sig nem­lig li­ge så me­get ind i dan­sen, som han le­ver sig ind i bold­spil­let fra træ­ner­bæn­ken.

» Jeg har al­tid age­ret så­dan bå­de som spil­ler og som træ­ner. Jeg kan ba­re ik­ke sid­de stille. Og jeg tror, det lig­ger na­tur­ligt for mig at leve mig ind i spil­let, « si­ger Jo­hn ‘ Faxe’ Jen­sen i en pau­se fra dan­se­træ­nin­gen med part­ne­ren Ka­ri­na Fri­modt. Se­xet rum­ba BT har få­et lov til at over­væ­re en lil­le del af den dag­li­ge, tre ti­mer lange dan­se­træ­ning, som er ble­vet pres­set ind i ‘ Faxe’s el­lers godt fyld­te ka­len­der. Træ­nin­gen fo­re­går den­ne gang i dét stu­die, man ken­der fra tv som far­ve­strå­len­de og glim­ten­de af lys, lyd og pail­let­ter. Men den­ne af­ten fo­re­kom­mer det tom­me stu­die næ­sten trø­stes­løst med de bru­ne væg­ge, grå dan­se­gulv, tom­me pu­bli­kums­ræk­ker, dom­mer­bord og or­ke­ster­grav.

Igen og igen dan­ser par­ret den lang­som­me, se­xe­de rum­ba, som de vi­ste se­er­ne fre­dag af­ten i pro­gram fem.

Og selv om BTs jour­na­list og fo­to­graf er ene­ste pu­bli­kum, og mu­sik­ken kom­mer fra en ghet­tobla­ster, vi­ser ‘ Faxe’ med det vej­r­bid­te an­sigt i bli­de fol­der og svaj i hof­ter­ne, at ind­le­vel­ses­ev­nen er in­takt. Per­son­lig­he­den er med » Jeg tror, at man skal ta­ge sin per­son­lig­hed med i det. Og bru­ge den. I be­gyn­del­sen var det svært, for­di der var så man­ge an­dre ting, jeg he­le ti­den skul­le hu­ske med trin og alt mu­ligt. Dér glem­mer man nok sin per­son­lig­hed. Men man skal slip­pe den lidt løs. Det hå­ber jeg at bli­ve end­nu bed­re til, « for­tæl­ler han.

Det er fem uger si­den, det før­ste pro­gram i Vild med dans- sæ­so­nen blev sendt. Og det er fem uger, hvor han gang på gang er ble­vet smidt ud fra 10 me­ter vip­pen. Hvor hans selv- til­lid er bri­stet som et æg. Hvor han hver uge er be­gyndt for­fra.

» I be­gyn­del­sen er man split­ter­nø­gen. Så bli­ver man stille og ro­ligt klædt på, så man fre­dag af­ten har få­et så me­get tøj på, at man kan gå ud på dan­se­gul­vet og fy­re den af. Men lør­dag mor­gen klæ­der Ka­ri­na mig fuld­stæn­dig nøgen, « for­tæl­ler han med et bredt grin. Store ud­for­drin­ger For han kan godt selv se det pud­si­ge i, at den ny­vund­ne dan­seselv­til­lid igen bli­ver brudt ned i ato­mer.

» Nu syn­tes jeg jo li­ge, jeg hav­de få­et styr på det. For det var da gå­et me­get godt af­te­nen før.

Men så bli­ver man pil­let ned igen. Der er jo sta­dig ud­for­drin­gen med sku­e­spil­let, arm­be­væ­gel­ser­ne, fod­stil­lin­ger­ne og hold­nin­gen, « suk­ker han.

Og læg­ger ik­ke skjul på, at det har overrasket ham, hvor store ud­for­drin­ger han er ble­vet mødt med i be­stræ­bel­ser­ne på at læ­re at dan­se.

» De har væ­ret me­get stør­re, end jeg reg­ne­de med. For de trin, man la­ver til en fest i et telt, er slet ik­ke i nær­he­den af dem, vi la­ver her. Slet ik­ke, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.