Kom­mu­ne fy­re­de kræft­syg sko­le­læ­rer: ’ Tæt på util­gi­ve­ligt’

BT - - NYHEDER -

BRØLER Holste­bro Kom­mu­ne er­ken­der brøler og træk­ker fy­ring af kræft­syg læ­rer tilbage. Ve­stjysk Læ­rer­for­e­ning glæ­der sig. I Holste­bro Kom­mu­nes per­so­na­lepo­li­tik hed­der det: ’ Vi væg­ter det so­ci­a­le an­svar ved en po­si­tiv indstil­ling til at fast­hol­de og an­sæt­te per­so­na­le med ned­sat ar­bejd­s­ev­ne’.

Det so­ci­a­le an­svar hav­de mindst én af de fol­ke­sko­le­læ­re­re, der er ble­vet fy­ret i lø­bet af den­ne uge, me­get svært ved at få øje på.

Læ­re­ren er syg af kræft, men skul­le stille og ro­ligt væ­re be­gyndt på ar­bejds­mar­ke­det igen ef­ter ef­ter­års­fe­ri­en, da hun i den­ne uge blev kaldt op på skole­le­de­rens kon­tor og vars­let af­ske­di­get. Træk­ker fy­ring tilbage Men nu træk­ker kom­mu­nen fy­rin­gen tilbage.

» Det er en klok­ke­klar fejl fra vo­res si­de, « si­ger børn- og un­ge­di­rek­tør Mads Gam­mel­mark, der kal­der det tæt på en util­gi­ve­lig fejl at af­ske­di­ge en kræft­syg læ­rer, der er på vej tilbage på ar­bejds­mar­ke­det.

Hvor­dan det kan ske, kan han ik­ke for­kla­re:

» Men det er en al­ment kendt prak­sis, at man ik­ke vars­ler en per­son af­ske­di­get på det grund­lag. Det er i strid med vo­res egen per­so­na­lepo­li­tik, hvor vi stræk­ker os langt for at fast­hol­de per­so­na­let, når der er ta­le om en så sår­bar si­tu­a­tion. Der­for træk­ker vi og­så fy­rin­gen tilbage, « si­ger Mads Gam­mel­mark. Kan gi­ve ek­stra knæk Hos Ve­stjysk Læ­rer­for­e­ning er man glad for, at kom­mu­nen er kom­met frem til den af­gø­rel­se.

» Det er en rig­tig be­slut­ning. Og vi ser nu frem til at sam­ar­bej­de med kom­mu­nen om, at den be­rør­te læ­rer kan ven­de tilbage til sit ar­bejds­liv på en god må­de. Man kan ik­ke af­vi­se, at det har gi­vet hen­de et ek­stra knæk at få be­ske­den om den vars­le­de af­ske­di­gel­se. Men det er jeg over­be­vist om, at vi nok skal fin­de ud af, « for­tæl­ler Er­land Eck­er­berg fra Ve­stjysk Læ­rer­for­e­ning.

BT har af hen­syn til den af­ske­di­ge­de læ­rer valgt at hol­de bå­de navn og skole ano­nym.

Skole­le­de­ren på den skole, hvor læ­re­ren er an­sat, øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig i sa­gen med hen­vis­ning til, at det dre­jer sig om en per­so­na­lesag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.