Giv mig di­ne pen­ge

BT - - NYHEDER -

enin­gen For­sik­ring & Pen­sion, vi­ser, at Dan­mark har over tre gan­ge fle­re ind­brud i pri­va­te bo­li­ger end Sve­ri­ge, seks gan­ge fle­re end Nor­ge og tre en halv gang fle­re end Tys­kland. An­dre tal­gen­nem­gan­ge, blandt an­det fra Rigs­po­li­ti­et, be­kræf­ter bil­le­det.

Ind­brud­s­re­kor­den er mysti­fi­ce­ren­de, for ri­si­ko­en for at bli­ve ud­sat for en for­bry­del­se i Dan­mark er ge­ne­relt hi­sto­risk lav. Vi har rent fak­tisk grund til at fø­le os så tryg­ge, som vi gi­ver ud­tryk for i jævn­li­ge fol­ke­un­der­sø­gel­ser. Og af al­le tæn­ke­li­ge kri­mi­na­li­tets­pla­ger er ind­brud må­ske nok at fo­re­træk­ke frem for me­re vol­de­li­ge el­ler de­pra­ve­re­de ty­per.

Men for det en­kel­te of­fer er ind­bruds­op­le­vel­sen slem nok. Den kan med psy­ko­lo­gers ord­valg fø­les som » ån­de­lig voldtægt « og » psy­kisk over­greb « . Ut­ryg­he­den ved at væ­re i eget hjem og ang­sten for, at ty­ve­ne kom­mer igen, kan fyl­de så me­get hos of­re­ne, at de over­ve­jer at flyt­te, har søvn­be­svær og må gå til psy­ko­log, vi­ser un­der­sø­gel­ser igen og igen.

Der er ik­ke me­get trøst at hen­te i at tæn­ke på, at skur­ke­ne bli­ver snup­pet. De go­de vin­der sjæl­dent til sidst, når man ta­ler ind­brud i Dan­mark. Iføl­ge de ny­e­ste tal fra Rigs­po­li­ti­et lig­ger opkla­rings­pro­cen­ten for ind­brud i pri­va­te bo­li­ger i før­ste hal­vår af 2015 på un­der 14. La­ve­re end i 2014. Fak­tisk hen­læg­ger po­li­ti­et ni ud af ti sa­ger om ind­brud og ind­brud­s­for­søg uden stør­re ef­ter­forsk­nings­skridt, vi­ste en be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen i det se­ne for­år. Ik­ke li­ge­frem tal, der sti­ver rets­fø­lel­sen el­ler tryg­he­den af hos bor­ger­ne.

Sid­ste år vi­ste en rund­spør­ge fra Bo­li­us, at 56 pro­cent af dan­sker­ne var be­kym­re­de el­ler me­get be­kym­re­de for at få ind­brud. En frygt fle­re po­li­ti­ske par­ti­er har for­søgt at spi­se sig ind på. I valg­kam­pen i ju­ni gjor­de De Kon­ser­va­ti­ves nye for­mand, Sø­ren Pa­pe, alt for at få en sær­lig ind­brud­s­pa­ra­graf med en mar­kant for­hø­jet straf­fe­ram­me og fle­re po­li­tires­sour­cer på dags­or­de­nen, uden at det rig­tig fik fly­ve­høj­de. Da Dansk Fol­ke­par­ti på valg­da­gen igen bul­dre­de frem, var en af fle­re for­kla­rin­ger imid­ler­tid, at DF rent fak­tisk lyt­ter til be­kym­rin­gen hos dan­ske­re, sær­ligt i Søn­derjyl­land, der har op­le­vet to, tre el­ler fi­re uopkla­re­de ind­brud på et år. Hvor­for er Dan­mark så hårdt ramt? Re­elt ved for­sker­ne og kri­mi­no­lo­ger­ne det ik­ke. Men de er eni­ge om én ting, nem­lig at for­kla­rin­gen del­vist skal fin­des i lidt af et pa­ra­doks: Vi er ver­dens­me­stre i tryg­hed. Tryg­hed og vo­res ufor­lig­ne­li­ge til­lid til hin­an­den gør os til et af ver­dens lyk­ke­lig­ste folk. Men det er og­så præ­cis det, der gør os til Nor­d­eu­ro­pas ind­brud­s­pa­ra­dis. Ind­brud­de­ne pla­ger os ik­ke på trods af vo­res store til­lid til hin­an­den, men på grund af den. ’ Hvad fan­den la­ver du her?’ » Giv mig di­ne pen­ge. «

Al­lan pe­ger på man­den for­an sig med den Vi­ctor­i­nox- kok­kek­niv, han har fun­det i hu­sets køk­ken­skuf­fe.

» Hvad fan­den la­ver du her, « spør­ger man­den i T- shirt og bok­sers­horts.

Al­lan sy­nes, at man­den ser me­get cho­ke­ret ud. For­stå­e­ligt nok, men hey, Al­lan er og­så selv overrasket. El­ler var ble­vet det, da han plud­se­lig hav­de hørt de aryt­mi­ske trin på hu­sets I he­le 2014 blev der an­meldt 36.628 ind­brud i pri­va­te hjem. Det gi­ver Dan­mark en ke­de­lig EUre­kord i an­tal ind­brud per ind­byg­ger. Fra 2006 til 2009 steg an­tal­let af an­meld­te ind­brud kraf­tigt, men faldt igen fra re­kor­d­an­tal­let, 48.614 i 2009, og har gjort det si­den. An­tal­let af ind­brud er hø­jest i årets slut­ning, ty­pisk om­kring jul. Over halv­de­len af al­le ind­brud sker i dag­ti­mer­ne, en fjer­de­del mel­lem klok­ken 18 og 24. Ri­si­ko­en er størst i stør­re by­er og for­stadskvar­te­rer, lidt min­dre i provins­by­er og mindst i små by­sam­fund og på lan­det. De fle­ste ty­ve slår til fre­dag og lør­dag. Per­so­ner, der be­går ind­brud i pri­vat be­bo­el­se, er de mest til­bø­je­li­ge til at fal­de tilbage i ny kri­mi­na­li­tet. 44 pct. af de døm­te be­går en ny lo­vover­træ­del­se i lø­bet af de før­ste seks må­ne­der og i alt 72 pct. in­den for to år ef­ter af­so­ning/ dom­fæl­del­se. trap­pe. Han var over­be­vist om, at der ik­ke var no­gen hjem­me. Det hav­de lar­met, da han med en skru­et­ræk­ker bræk­ke­de vin­du­et op. Gi­vet et or­dent­ligt brag, da han skub­be­de for­satsvin­du­et ind. Og hvad med vand­ha­nen? Han var sim­pelt­hen så tørstig ef­ter at ha­ve gå­et rundt he­le nat­ten, at han som det før­ste hav­de stuk­ket ho­ve­d­et ind un­der køk­ken­ha­nen og druk­ket læn­ge.

Bag­ef­ter hav­de han scan­net køk­ke­nal­rum og stue med et træ­net blik. Dér en HTC- mo-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.