Over stu­den­ter­ne

BT - - NYHEDER -

gran­ter. « Har­vard- hol­det skul­le ar­gu­men­te­re imod, mens straf­fe­fan­ger­ne skul­le for­sva­re sko­ler­nes ret til at af­vi­se de il­le­ga­les børn.

Og selv­om al­le tre straf­fe­fan­ger er dybt ue­ni­ge i dén te­se, var de­res ar­gu­men­ter så go­de, at Har­vard- ele­ver­ne hur­tigt blev stil­let skak.

» De­res ar­gu­men­ter var stær­ke og uven­te­de, « un­der­stre­ger én af de tre dom­me­re, Mary Nu­gent. Og hun fort­sæt­ter: » Da Bard- hol­det så vend­te de­bat­ten på ho­ve­d­et ved at gø­re fol­ke­sko­ler­nes ret til at af­vi­se bør­ne­ne til no­get po­si­tivt - at de så­le­des fik mu­lig­hed for en ud­dan­nel­se ved pri­va­te­je­de in­sti­tu­tio­ner, så kun­ne de­res mod­stan­de­re fra Har­vard ik­ke si­ge dem imod, « si­ger Nu­gent, der un­der­stre­ger, at reg­ler­ne på in­gen må­de blev æn­dret for at gø­re straf­fe­fan­ger­nes chan­cer stør­re. Gi­ver go­de bor­ge­re Tid­li­ge­re har Carl Sny­der, Dyju­an Ta­ro og Car­los Par­los, der for ti­den ud­gør Ea­stern New York Cor­rectio­nal Fa­ci­li­tys de­bat­hold, så­le­des be­sej­ret til­sva­ren­de de­bat­hold fra eli­te- mi­li­tær­sko­len West Po­int og det velan­se­te Uni­ver­si­ty of Ver­mont.

Og til avi­sen Wall Stre­et Jour­nal gi­ver Car­los Par­los sin for­kla­ring på hol­dets styr­ke:

» Vi har må­ske ik­ke de na­tur­li­ge ga­ver, som de Har­vard- stu­de­ren­de har. Men vi ar­bej­der til gen­gæld vir­ke­lig hårdt. Jeg stu­de­rer ti ti­mer om da­gen, syv da­ge om ugen. Og så tror jeg må­ske og­så, at vo­res liv­ser­fa­ring be­ty­der no­get. Vi har al­le væ­ret igen­nem svæ­re pe­ri­o­der. Og bag trem­mer har vi al­le haft tid til at tæn­ke over tin­ge­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.