Får du nok grøn­ne

BT - - SUNDHED -

POWERMAD

En stor eu­ro­pæ­isk un­der­sø­gel­se blandt næ­sten en halv mil­li­on men­ne­sker har vist, at ri­si­ko­en for tarm­kræft sti­ger med 55 pct. for hver gang, man sæt­ter tæn­der­ne i 100 gram rødt kød i lø­bet af en dag.

Martin Kreutzer un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at han ik­ke øn­sker et for­bud mod bøf og bear­nai­se:

» Det vig­ti­ge er her, at det ik­ke er et far­vel til den rø­de bøf. Det er jo det, som man­ge mænd stej­ler over, for­di de tror, de skal leve af ka­n­in­fo­der. Men mit drøm­mes­ce­na­rie er, at folk hol­der sig til om­kring et halvt ki­lo kød om ugen. På den må­de får man til­ført vig­ti­ge næ­rings­stoff er, som f. eks. C- vi­ta­mi­ner og fi bre, som gi­ver en læn­ge­re og me­re be­ha­ge­lig mæt­heds­for­nem­mel­se, « si­ger er­næ­rings­eks­per­ten. Skær ned på på­læg­get Han for­kla­rer, at et op­lagt sted at skæ­re ned på det rø­de kød, er på på­lægs­si­den. Fak­tisk bør man ik­ke spi­se me­re end én en­kelt ski­ve ham­bur­ger­ryg el­ler rul­lepøl­se om da­gen. Det skyl­des, at der i pro­duk­tio­nen af ski­ve­skå­ret på­læg f. eks. bli­ver til­sat ni­trit og salt, som kan vir­ke kræft - frem­kal­den­de, og der­med er på­læg vær­re at spi­se end den rø­de bøf på tal­ler­ke­nen.

Som al­ter­na­tiv anbefaler Martin Kreutzer , at man skift er spe­gepøl­sen ud med fed fi sk, æg el­ler ost, der og­så er ri­ge på pro­te­i­ner. Sær­lig vig­tigt for æl­dre Lars Holm, der er lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ved Cen­ter for Sund Al­dring og le­der af pro­jek­tet CALM, me­ner og­så, at der kan væ­re kom­po­nen­ter i nog­le kød­ty­per, hvis ind­tag man bør be­græn­se. Men han til­fø­jer som en vig­tig po­in­te, at det dag­li­ge ind­tag af pro­te­i­ner bør spre­des ud over da­gens ho­ved­må­l­ti­der:

» Hvis man kun får pro­te­i­ner i ét må­l­tid, kan man få un­der­skud i krop­pen i lø­bet af da­gen, og så be­gyn­der krop­pen at ned­bry­de si­ne eg­ne pro­te­i­ner, her­un­der mus­k­ler­ne i krop­pen, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det især er vig­tigt for æl­dre men­ne­sker at få man­ge pro­te­i­ner. Det skyl­des, at vo­res mu­skel­mas­se i gen­nem­snit svin­der med 1 pro­cent om året, eft er vi har run­det 50 år.

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.