Pro­te­i­ner?

BT - - SUNDHED -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

SÅ ME­GET SKAL DU SPI­SE

Tør­re­de bru­ne bøn­ner 19 g ( X) Hve­de­klid 16 g Has­sel­nød 15 g Qui­noa 14 g Hav­re­gryn 13 g Kikær­ter 12 g Fuld­korns­pas­ta 13 g Bulgur 11 g Bru­ne ris 9 g Rug­ker­ner 9 g To­fu 8 g Rug­brød 7 g Grøn­ne ær­ter 6 g Broc­co­li 5 g Ro­sen­kål 4,5 g Ma­js 3,5 g Sund­heds­sty rel­sen anbefaler, at kvin­der spi­ser 75 gram dag­ligt, mens mænd har be­hov for om­kring 100 gram. Er må­let at slan­ke sig, kan man med for­del øge ind­ta­get til 25- 50 pct. Man skal dog hu­ske at for­de­le pro­te­i­nind­ta­get over al­le si­ne ho­ved­må­l­ti­der, så man spi­ser mini­mum 15- 20 gram pro­te­in pr. må­l­tid. Op­byg­nin­gen af mu­skel­pro­te­i­ner er størst i ti­mer­ne li­ge eft er, at man har spist, hvor­eft er den aft ager, så pro­te­in­ba­lan­cen til sidst bli­ver ne­ga­tiv, så man mi­ster mus­k­ler. Der­for er det alt­så vig­tigt med et ’ kon­stant’ ind­tag for­delt over he­le da­gen. Øger du dit ind­tag af pro­te­in, skal du væ­re op­mærk­som på, at det kan be­la­ste ny­rer­ne unø­digt. Har du der­for ny­re­pro­ble­mer, bør du spør­ge din læ­ge til rå­ds, in­den du spi­ser me­re end an­be­fa­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.