’’

BT - - SUNDHED - Ca­mil­la Buch

grønt­sa­ger­ne, som er i fo­kus, som au­to­ma­tisk gør, at man spi­ser me­re va­ri­e­ret og eks­pe­ri­men­te­ren­de, « si­ger hun. Hur­ti­ge­re gen­nem sy­ste­met Ca­mil­la Buch træ­ner svøm­ning, løb og cykling op til 14- 16 ti­mer om ugen. De man­ge træ­nings­pas kræ­ver me­get ener­gi: Jeg sy­nes, jeg har få­et en bed­re for­nem­mel­se i krop­pen. Jeg fø­ler mig ik­ke læn­ge­re op­pu­stet, util­pas el­ler over­dre­vet mæt, som jeg gjor­de, når jeg hav­de spist en stor bøf

» Grønt­sa­ger­ne og den re­ste­ren­de kost kom­mer hur­ti­ge­re gen­nem sy­ste­met, så jeg fø­ler mig bed­re til­pas, når jeg spi­ser grønt­sa­ger frem for kød. Det er nem­me­re at præ­ste­re, for­di det ik­ke lig­ger så tungt og læn­ge i ma­ven. Sam­ti­dig ska­ber det et me­re sta­bilt blod­suk­ker, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.