Ni ma­ra­ton­løb

BT - - NYHEDER -

LØBEVANVID ek­strem­lø­be­ren Thu­re Kjær tors­dag ef­ter­mid­dag ka­ste­de sig ud i. Mens re­sten af Dan­mark har nydt we­e­ken­den el­ler de før­ste da­ge af ef­ter­års­fe­ri­en, har han så­le­des brugt ti­den på at til­ba­ge­læg­ge om­trent 395 ki­lo­me­ter strand og klit­ter fra Blåvands­huk til Gre­nen. En lø­be­tur Thu­re Kjær har døbt ’ Pro­ject Stinky Fe­et’.

Thu­re Kjær har dyr­ket ek­strem­løb og ad­ven­tu­re- ra­ce i man­ge år, og han har bl. a. gå­et tværs over ind­land­si­sen på ski. Han reg­ner med at væ­re frem­me i Ska­gen i ef­ter­mid­dag - og der­med vil han ha­ve brugt ca. 72 ti­mer på tu­ren. Han sover en til to ti­mer hver nat, og der­u­d­over bli­ver det kun til kor­te hvil for at spi­se og tis­se.

» For­men mang­ler lidt i for­hold til det her pro­jekt, så jeg kom­mer helt sik­kert ud af min com­fort- zo­ne. Jeg aner ær­lig talt ik­ke, hvor­dan det kom­mer til at gå, og den spæn­ding er og­så det, der dri­ver mig. Det bli­ver et lil­le even­tyr, « sag­de Thu­re Kjær til BT, in­den star­ten gik ved Blåvands­huk Fyr tors­dag klok­ken 14. Den bar­ske ve­st­kyst Un­der­vejs på tu­ren har han sel­skab af sin go­de ven og ka­me­ra­mand Jes­per Halvorsen.

» Jeg har al­tid ger­ne vil­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.