På 72 ti­mer ’’

BT - - NYHEDER - Thu­re Kjær

la­ve en film om de me­ka­nis­mer, der dri­ver ek­strem­lø­be­re: de tan­ker, jeg gør mig un­der­vejs, mi­ne små op- og ned­t­u­re, « for­tal­te Thu­re Kjær.

Op­ta­gel­ser­ne fra lø­be­tu­ren skal bli­ve til en do­ku­men­tar­film, som skal vi­ses på Dansk Ad­ven­tu­re Film Festi­val til de­cem­ber. Ru­ten langs Ve­st­ky­sten er da og­så nø­je udvalgt til fil­men.

» Ve­st­ky­sten er no­get af det vil­de­ste og smuk­ke­ste na­tur, Jeg aner ær­lig talt ik­ke hvor­dan det kom­mer til at gå, og den spæn­ding er og­så det, der dri­ver mig der fin­des her­hjem­me. Det er et barsk og nå­des­løst land­skab, og det gør stræk­nin­gen så ene­stå­en­de. Der er man­ge ek­strem­lø­be­re og mo­un­tain­bi­ke­re, der gla­de­ligt rej­ser til ud­lan­det for at dyr­ke de­res sport, men jeg vil godt min­de folk om, at vi her­hjem­me har na­tur, der fuldt ud kan må­le sig med det i den store ver­den, « for­tal­te Thu­re Kjær in­den star­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.