Skur­ken vin­der al­tid VI­DEN­SKAB. DK

BT - - NYHEDER -

Det au­stral­ske ma­te­ma­tik- ge­ni Te­ren­ce Tao har løst et 80 år gam­melt ma­te­ma­tisk tal­myste­ri­um, der blev frem­sat af den le­gen­da­ri­ske ma­te­ma­ti­ker Paul Erdős.

» Det er ik­ke over­ra­sken­de, at ’ Ter­ry’ gør det. Det mest ut­ro­li­ge er, at han kan bli­ve ved, « si­ger lek­tor på In­sti­tut for Ma­te­ma­tik på Aar­hus Uni­ver­si­tet Si­mon Kri­sten­sen.

For at for­stå pro­ble­met skal du fo­re­stil­le dig, at en skurk har fan­get dig imel­lem to af­grun­de. Du skal ta­ge ét skridt ad gan­gen til en­ten høj­re el­ler ven­stre, men skur­ken har ret til at be­stem­me, om du skal sprin­ge for ek­sem­pel hvert an­det, tred­je el­ler fj er­de skridt over. Din op­ga­ve er alt­så at udtæn­ke en se­rie af skridt, der for evigt hol­der dig fra at styr­te i en af­grund, selv­om skur­ken må be­stem­me, hvor oft e du skal sprin­ge et skridt over. Og det kan du li­ge så godt glem­me, har Te­ren­ce Tao nu be­vist. Skur­ken vil nem­lig al­tid kun­ne fi nde et in­ter­val i di­ne skridt, der kan gø­re det af med dig.

Te­ren­ce Tao er 40 år og bor i dag i Ca­li­for­ni­en sam­men med sin ko­ne og to børn. Han blev pro­fes­sor al­le­re­de som 24- årig.

Om fem år skal en dansk­byg­get rum­ra­ket nå til Månen og spid­de en lil­le ti­ta­ni­um­pil fast. Så­dan ly­der am­bi­tio­nen i den dan­ske ru­mar­ki­tekt Kri­sti­an von Bengtsons ( fo­to) nye pro­jekt, der kal­des Moon­spi­ke.

Mens mæn­de­nes vægt er stag­ne­ret, sti­ger kvin­der­nes gen­nem­snitsvægt sta­dig støt, vi­ser forsk­ning fra Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet. Det er dog sta­dig mæn­de­ne, der fø­rer på ba­de­væg­ten, for­tæl­ler for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.